Ko Sīsū ko e Maka-tuliki

Lyrics

 1. 1. Ko Sīsū ko e maka-tulikí,
  He makatuʻunga ʻo e Siasí,
  Maka he ʻikai faʻa ueʻí
  He ngaahi matapā ʻo hētesí.
 2. Ne tala ʻe Sīsū kia Pita
  ʻO Ne tala ʻo fakahā
  Te U langa hoku Siasi
  Ki he maká ni.
 3. 2. Naʻe tala ʻe he palōfitá,
  Kuo ʻi ai ʻi Saioné,
  Ha maka ko e tūkiaʻangá,
  Maka fakaʻita ki he kakai.
 4. Ne tala ʻe Sīsū kia Pita
  ʻO Ne tala ʻo fakahā
  Te U langa hoku Siasi
  Ki he maká ni.
 5. 3. Naʻá Ne fokotuʻu ki aí,
  Kau ʻaposetolo ki he Siasí,
  Kau palōfita kau akonakí,
  Kau ʻevangeliō kau tauhí.
 6. Ne tala ʻe Sīsū kia Pita
  ʻO Ne tala ʻo fakahā
  Te U langa hoku Siasi
  Ki he maká ni.
 7. Fakaleá mo e Tuʻungafasí: Sione Tuliakiono, 1868–1946