Te Fatu, fāri’i mai (i) te feiā tātarahapa

 


Lyrics

 1. 1. Te Fatu, fāri’i mai (i) te feiā tātarahapa,

  te feiā ’ā’au ha’eha’a ’e te feiā ho’i,

  i bāpetizohia i tō ’Oe na i’oa.

  Hō mai Tō Vārua Mo’a ’ia arata’i ia mātou.

 2. 2. ’Ua ’ite ānei ’outou e mea mo’a ’Oia?

  ’Ua fa’a’ite mai ’Oia i te ’ē’a ’āfaro

  nō te fa’aho’i ia tātou i te Atua ra.

  Fa’aro’o i Tāna parau, «Mai pe’e mai iā’u nei».

 3. 3. Tē na ō ra Tāna mau parau: ’Ōro’a nō te here

  nō te mau ta’ata ora ’e tei pohe ato’a!

  ’Ia ’oa’oa te ’ā’au! ’Ia ’ārue te feiā

  Pohe i te Atua, te Ari’i mure ’ore!

D’après le texte anglais de Mabel Jones Gabbott, née en 1910. © 1948 IRI

Musique d’Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 IRI