Sa Walang Hangganang Buhay

Mga Titik

 1. 1. Sa walang hangganang buhay, Ay akayin po ako.
  Sa tinig ng ebanghelyo Ay palakasin ako.
 2. 2. O, Ama, puso ko’y alay, Paglilingkuran Kayo.
  Pagibig N’yo ay tanglaw sa Bawat kahinaan ko.
 3. 3. Ang pagsamo ko’y pakinggan; Ang lakas ko’y dagdagan.
  Pananalig ay igawad, Dalangi’y biyayaan.
 4. Tiktik: John A. Widstoe, 1872–1952. © 1948 IRI
  Himig: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 IRI