Arata’i iā’u nei i te ora mure ’ore

Lyrics

 1. 1. Arata’i iā’u nei i te ora mure ’ore.
  Ha’amaita’i mai ’e tauturu mai na iā’u nei.
 2. 2. E tō’u Fatu here e tāvini au ia ’Oe.
  Hōro’a mai (i) tō ’Oe māramarama iā’u nei.
 3. 3. Fa’aro’o mai nā i tā’u nei pure ha’eha’a.
  Fa’arahi i tō’u ’ite ’o tā’u ïa pure.
 4. D’après le texte anglais de John A. Widtsoe, 1872–1952. © 1948 IRI
  Musique d’Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 IRI