ʻOku ai ʻi Māmani

 


Lyrics

 1. 1. ʻOku ai ʻi māmaní

  ʻa e siasi moʻoní,

  ʻA ia naʻe hāʻele mai mo Sīsū,

  Kuo toe ʻomí ni

  ki he ʻOtu motu ní

  Tau hiva fakamālō kia Sīsū.

 2. [Chorus]

  Vakai ki he folofola

  Hā mei he Tohi Tapú,

  Tala ʻe Taniela

  Ha fuʻu puleʻangá

  ʻE fokotuʻu pea tuʻu maʻú.

 3. 2. Ne tā mei he moʻungá

  Taʻe kau ai ha nimá,

  Pea ʻe hangahanga teka atú,

  Ke ʻosi mo ikuna

  ʻa e ngaahi meʻa halá,

  Hiva fakafetaʻi kia Sīsū.

 4. 3. Fakahā ʻe Sihová

  Ke ai ha palōfitá,

  Ke taki totonu ʻa kitautolú,

  ʻA e kau ʻapositoló

  mo e kau ʻevangeliō,

  Tau hiva hōsaná kia Sīsū.

 5. 4. Pea nau tuʻi ʻaki

  ʻa e Tuʻi māfimafí,

  Tuku ʻa e mahafu ka tau hū atú,

  Ki Hono puleʻangá

  ʻo maʻu ha tofiʻá,

  Hiva haleluʻiá kia Sīsū.

Fakaleá: ʻIlisa R. Sinou, 1804–1887

Fakatuʻungafasí: George F. Root, 1820–1895