Ka ne Ke ʻAlu ki Kolapa

 


Lyrics

 1. 1. Ka ne ke ʻalu ki Kolapá,

  ʻI he kemo ʻo e matá,

  Pea fai atu ai pē,

  ʻI he vave pehē,

  Te ke lava ha taimí,

  ʻI he taʻengatá,

  Ke ʻilo ʻa e kamataʻangá

  ʻO e ngaahi ʻOtua.

 2. 2. Pea mamata ki he

  Kamataʻanga lahí,

  Pē ʻa e ngataʻangá,

  ʻO e ngaahi ʻOtuá,

  ʻOku ou mahaló,

  Ne fanafana maí,

  ʻE he Laumālié,

  ʻIkai ha ngataʻangá.

 3. 3. Ko e ʻOtua ʻikai ngata

  Mo ʻEne ngaahi ngāué,

  ʻOku laka ʻa e potó,

  Pea ʻe taʻengatá,

  ʻIkai ai ha potu,

  Taʻe ʻilo ha meʻá,

  ʻIkai ngata ʻa e Laumālié,

  Mo e faʻahinga tangatá.

 4. 4. ʻIkai ngata ʻa e anga-maʻá

  ʻIkai ngata ʻa e mālohi,

  ʻIkai ngata ʻa e potó,

  ʻIkai ngata ʻa e māmá,

  ʻIkai ngata ʻa e fāmilí,

  ʻIkai ngata ʻa e fānaú,

  ʻIkai ngata ʻa e puletapú,

  ʻIkai ngata ʻa e moʻoní.

 5. 5. ʻIkai ngata ʻa e nāunaú,

  ʻIkai ngata ʻa e ʻofá,

  ʻIkai ngata ʻa e sinó,

  ʻIkai mate ʻi ʻolunga,

  ʻIkai ngata ʻa e nāunaú,

  ʻIkai ngata ʻa e ʻofá,

  ʻIkai ngata ʻa e sinó,

  ʻIkai mate ʻi ʻolunga.

Fakaleá: Uiliami W. Felipisi, 1792–1872

Fakatuʻungafasí: Fasi Pilitānia, naʻe fokotuʻutuʻu ʻe Ralph Vaughan Williams, 1872–1958, mei he English Hymnal. Ngāueʻaki ʻi he ngofua mei he Oxford University Press. ʻOku ʻikai ngofua ke hiki hano tatau ʻo e himí ni taʻe maʻu ha ngofua mei he kau maʻu mafai pulusí.