ʻOku Moʻui Hoku Huhuʻí

Lyrics

 1. 1. ʻOku moʻui hoku Huhuʻí,
  Te u fiemālie ai,
  Pea ʻe tuʻu ʻi māmaní,
  ʻI he ʻaho fakamuí.
  Pea ko siʻene ʻofá,
  Ko hoku fiefiaʻangá,
  Ko Koe hoku ungaʻangá,
  ʻI he ngaahi faingataʻá.
 2. 2. Te Ne fakakoloaʻi au,
  Mo tataki Hono fofonga,
  Neongo pē ʻa e mamahí,
  ʻO e nofo ʻi māmaní.
  Ko e mamahí ni ʻe ʻosí,
  Pea mo e loʻimata ní,
  Te Ne fakafiefiá,
  ʻA hoku lotomoʻuá.
 3. 3. Pea te u ʻi he ngataʻanga,
  Mo e ngaahi kaumeʻa ʻofa,
  Pea ʻi he puletapu ní,
  Teu fiefia aí.
  Pea ko hoku sino ní,
  ʻE ʻalu ʻi he mate ní,
  Koeʻuhi ke teuʻí,
  Pea ʻatu au ki he ʻEikí.
 4. 4. Te u hiva he fiefia,
  ʻI he ngaahi monūʻia,
  Pea ʻoku kei moʻuí,
  Hoku Huhuʻi moʻoní.
  Pea ʻoku ou ʻiloʻí,
  ʻOku ai hoku Huhuʻí,
  ʻE tuʻu ia ʻi māmaní,
  ʻI he ʻaho fakamuí.
 5. Fakaleá: Samuel Medley, 1738–1799. Naʻe kau ʻi he ʻuluaki tohi himi ʻa e Siasí, 1835.
  Fakatuʻungafasí: Lewis D. Edwards, 1858–1921
Book
Hymnal
Hymn Number
68
Music
Lewis D. Edwards.
Text
Samuel Medley.
Scriptures
Siope 19:25, Same 104:33–34
Meter
8 8 8 8 8 8 8 8
LMD (Long Meter Doubled)
Topic
Fakafetaʻi, Fakamoʻoní, Fiefiá, Loto-Fakapapaú, Pekiá mo e Toetuʻú, Sīsū Kalaisi—Ko e Fakamoʻuí, Sīsū Kalaisi—Ko e Kaumeʻá, Toetuʻú, Tuí, ʻAmanaki Leleí
Tune
He Lives
Languages
Bahasa Indonesia
Dia Hidup Sang Penebusku (Buku Nyanyian Pujian)
53
Dansk
Han lever! Vor Forløser stor (Salmebog)
70
Deutsch
Ich weiß, daß mein Erlöser lebt (Gesangbuch)
85
English
I Know That My Redeemer Lives (Hymnal)
136
Español
Yo sé que vive mi Señor (Himnos)
73
Français
Je sais qu’il vit, mon Rédempteur (Cantiques)
73
Gagana Samoa
Ua Ou Iloa Lo‘u Fa‘aola (Viiga)
73
Latviešu Valoda
Es zinu — dzīvs mans Pestītājs (Garīgo dziesmu grāmata)
75
Lietuvių Kalba
Jis gyvas, Išpirkėjas mūs! (Giesmynas)
68
Magyar
Tudom, hogy jó Megváltóm él (Himnuszoskönyv)
78
Norsk
Han lever, min Forløser stor (Salmebok)
66
Português
Eu Sei Que Vive Meu Senhor (Hinário)
70
Q'eqchi'
Ninnaw naq yoʼyo inKolonel
77
Reo Tahiti
’Ua ’ite au tē ora nei tō’u nei Fatu
69
Română
Trăiește-al meu Mântuitor (Imnuri)
86
Suomi
Hän elää, Vapahtajani (Laulukirja)
82
Svenska
Han lever, min Förlossare (Psalmboken)
83
Tagalog
Buhay ang Aking Manunubos (Himnaryo)
78
Български
Спасителят живее, знам (Сборник химни)
86
Русский
Я знаю, жив Искупитель мой (Книга гимнов)
68
Українська
Живе, живе Спокутар мій! (Збірник гімнів)
69
ภาษาไทย
ฉันรู้พระผู้ไถ่ทรงพระชนม์ (หนังสือเพลงสวด)
59
한국어
내 구주 살아 계시다 (찬송가)
68
中文
我知道救主活著 (聖詩選輯)
76
日本語
主は生けりと知る (賛美歌集)
75