Ako’y May Gawain Pa

 

Mga Titik

 1. 1. Ako’y may gawain pa,

  Habang may araw,

  Sa akin at sa kapwa,

  Habang may araw.

  Bawat wikang ’di mabuti,

  Pipigiling may layunin.

  Bawat tungkuli’y tutupdin

  Habang may araw.

 2. 2. Ang wika ng pag-ibig,

  Habang may araw,

  Dapat sa ’ki’y marinig,

  Habang may araw.

  Tutulong sa may kailangan,

  Sa kapwa’y mamamagitan,

  Gagabay sa nawawalay

  Habang may araw.

 3. 3. Sa aking paglalakbay,

  Habang may araw,

  Diyos ay susunding tunay,

  Habang may araw.

  Sala ay pagsisisihan,

  Babaguhin kamalian

  Kung biyaya’y makakamtan,

  Habang may araw.

Titik: Josephine Pollard, 1834–1892

Himig: William J. Kirkpatrick, 1838–1921