ʻE Kāinga Kuo Langa Ha Tuʻunga

 


Lyrics

 1. 1. ʻE kāinga kuo langa ha tuʻungá,

  ʻI he folofola ʻa hotau ʻOtua.

  Ke tau fakamaʻu ai ʻetau tui.

  ʻI hotau Huhuʻi, ʻI hotau Huhuʻi,

  ʻI hotau Huhuʻi Ko Sīsū Kalaisí.

 2. 2. ʻO ka tau ka mahaki pē moʻui,

  Kaungāmeʻa pē ʻi he nofo muli.

  Pe māsivesiva pe koloaʻia.

  ʻE poupou mai ai, ʻE poupou mai ai,

  ʻE poupou mai ai ʻA hotau ʻOtua.

 3. 3. ʻOua naʻa vaivai pe manavahē,

  Heʻikai te tau tuʻu taha pē.

  ʻE fakamālohi mo tokoni mai.

  ʻA hotau ʻOtua, ʻA hotau ʻOtua

  ʻA hotau ʻOtua pea tau mafai.

 4. 4. Ko e Laumālie ʻoku falala pē

  Kia Sīsū ke maʻu fiemālie

  Heʻikai heʻikai ʻaupito liʻaki

  Hotau ʻOtua hotau ʻOtua

  Hotau ʻOtua ʻa kitautolu.

 5. 5. Ka fihi ho hala ʻi he mamahi

  Māsila ʻa e ngaahi ngāue ʻa e fili

  Te ke tofanga pē ha fuʻu lelei

  Ko Sihova ē, ko Sihova ē

  Ko Sihova ē, He ʻOtua ʻofa.

 6. 6. ʻOku kei ʻalaha ʻa ʻEne ʻofa

  ʻIkai ke liliu kae taʻe ngata

  ʻO fakatau peá ne matala

  ʻO hangē ha ʻofa, ʻo hangē ha ʻofa

  Ne tukulotoʻi ʻiate kita.

 7. 7. Te u mālōlō atu ʻia Koe Sīsū pē

  Taʻofi ʻa e fili pea mo e tauhele

  Neongo ʻa e feinga ʻa heli heʻikai pē

  He kuo u liʻaki, he kuo u liʻaki

  Peá ne ʻikai lavai he kuó u liʻaki.

Fakaleá: ʻOku pehē ko e faʻu ʻe Robert Keen, ca. 1787. Naʻe kau ʻi he ʻuluaki tohi himi ʻa e Siasí, 1835.

Fakatuʻungafasí: ʻOku pehē koe faʻu ʻe, J. Ellis, ca. 1889

Book
Hymns
Hymn Number
37
Music
ʻOku pehē koe faʻu ʻe, J. Ellis, ca. 1889
Text
ʻIkai ʻilo. Robert Keen.
Scriptures
ʻĪsaia 41:10, ʻĪsaia 43:2–5, Hilamani 5:12
Meter
11 11 11 6 6 11
Topic
Fakafiemalié, Fakahinohinó mo e Tatakí, Fakalotolahí, Folofolá, Loto-Fakapapaú, Ngaahi Faingataʻá, Sīsū Kalaisi—Ko e Fakamoʻuí, Tuí, ʻAloʻofá
Tune
Fidelity
Languages
Bahasa Indonesia
Teguhlah Landasan (Buku Nyanyian Pujian)
28
Dansk
Så sikker en grundvold (Salmebog)
38
Deutsch
O fest wie ein Felsen (Gesangbuch)
56
English
How Firm a Foundation (Hymns)
85
Español
Qué firmes cimientos (Himnario)
40
Français
Quels fondements fermes (Cantiques)
42
Gagana Samoa
Le Fa‘avae Malosi (Viiga)
45
Italiano
Un fermo sostegno (Innario)
49
Latviešu Valoda
Tik drošs ir tas pamats (Garīgo dziesmu grāmata)
40
Lietuvių Kalba
Koks pagrindas tvirtas (Giesmynas)
37
Magyar
Mily szilárd alap az Isten igéje (Himnuszoskönyv)
37
Norsk
Så sikker en grunnvoll (Salmebok)
42
Português
Que Firme Alicerce (Hinário)
42
Q'eqchi'
Kawil kʼojlebʼaal
45
Reo Tahiti
’Auē te pa’ari
41
Română
Ce trainică temelie (Imnuri)
47
Suomi
Niin varma on perustus (Laulukirja)
43
Svenska
En grundval blev lagd (Psalmboken)
38
Tagalog
Saligang Kaytibay (Himnaryo)
47
Български
Основа на нашата вяра (Сборник химни)
55
Русский
Крепка, о Святые, основа основ (Книга гимнов)
39
Українська
Святі, вашій вірі не буде кінця (Збірник гімнів)
36
ภาษาไทย
ฐานมั่นคงหนักหนา (หนังสือเพลงสวด)
33
한국어
굳도다 그 기초 (찬송가)
35
中文
穩當根基 (聖詩選輯)
41
日本語
主のみ言葉は (賛美歌集)
46