ʻOku Fakaʻofoʻofa ʻa e Fale ʻo e ʻEikí

 


Lyrics

 1. 1. ʻOku fakaʻofoʻofa

  ʻa e fale ʻo e ʻEikí,

  Fakataha ki ai ʻa e

  kau māʻoniʻoní,

  Ke fai ha ngāue ki

  siʻi kau pekiá,

  Ke nau toe moʻui

  pea fiefiá.

 2. 2. ʻOku fakaʻofoʻofa

  ʻEne kōsipelí,

  Kuo toe fakafoki

  mai ki māmaní,

  Koeʻuhi ke akoʻi ʻa-

  ki Hono kakaí.

  Ke nau lava hao me-

  i he mate fokí.

 3. 3. ʻOku fakaʻofoʻofa

  nofo ʻi he ʻEikí,

  Pea te tau tupuleki-

  na ʻi he moʻoní,

  ʻO moʻui fiefia

  pea taʻengatá.

  He kuo ʻosi fakapa-

  pau he fuakavá.

Fakaleá: Frank I. Kooyman, 1880–1963. © 1948 IRI

Fakatuʻungafasí: Tracy Y. Cannon, 1879–1961. © 1948 IRI