Tē ’ana’ana mai nei te hiero nō Ziona

 


Lyrics

 1. 1. Te ’ana’ana mai nei te hiero nō Ziona,

  te ’ē’a e tae (a)tu ai i te fa’ateiteira’a.

  E tāpa’o te reira nō te here o te Fatu;

  Haere mai e haere tātou e tāvini i reira.

 2. 2. Tō mātou Metua here, a tāmā ia mātou nei,

  ha’amaita’i mai i tā mātou ’ohipa mo’a,

  nō te tā’atira’a i tō mātou mau tupuna.

  Māuruuru e hōsana i tō ’Oe na i’oa.

 3. 3. Hīmene ’āmui tātou, e ’ārue ato’a

  i te Ari’i hanahana ia Emanuela.

  Te tīa’i nei te feiā i pohe ia tātou nei

  ’ia rave i tō rātou mau ’ōro’a hiero.

D’après le texte anglais d’Archibald F. Bennett, 1896–1965. © 1948 IRI

Musique d’Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 IRI