Kāingalotu Tau Hiva Hōsana

 


Lyrics

 1. 1. Kāingalotu tau hiva hōsana,

  Monūʻia ki hotau fonuá,

  Naʻe ʻi he poʻuli fuoloá,

  Ka ʻoku tupu ʻa e maama foʻou.

 2. 2. Tokanga he ʻoku tupulekina,

  Ne lea ki ai ʻa e palōfitá,

  ʻE maʻu ʻo laui milioná,

  Kau Senitaile mo e kau Siú.

 3. 3. ʻOku tupu ʻi he ngaahi toafa,

  ʻI he moʻunga mo e teleʻa,

  Pea mo e lalo langí ni kotoa pē

  Tupu ia ʻi māmani fulipē.

 4. 4. Te tau fanongo he fakafetaʻi,

  Mei he kau manuki ʻo māmaní,

  Pea ʻosi ʻa e fakatanga mo e lumá,

  Pea toki tupu ʻa e melino.

Fakaleá: Thomas Hastings, 1784–1872

Fakatuʻungafasí: Edwin F. Parry, 1850–1935