Kāingalotu Tau Hiva Hōsana

Lyrics

 1. 1. Kāingalotu tau hiva hōsana,
  Monūʻia ki hotau fonuá,
  Naʻe ʻi he poʻuli fuoloá,
  Ka ʻoku tupu ʻa e maama foʻou.
 2. 2. Tokanga he ʻoku tupulekina,
  Ne lea ki ai ʻa e palōfitá,
  ʻE maʻu ʻo laui milioná,
  Kau Senitaile mo e kau Siú.
 3. 3. ʻOku tupu ʻi he ngaahi toafa,
  ʻI he moʻunga mo e teleʻa,
  Pea mo e lalo langí ni kotoa pē
  Tupu ia ʻi māmani fulipē.
 4. 4. Te tau fanongo he fakafetaʻi,
  Mei he kau manuki ʻo māmaní,
  Pea ʻosi ʻa e fakatanga mo e lumá,
  Pea toki tupu ʻa e melino.
 5. Fakaleá: Thomas Hastings, 1784–1872
  Fakatuʻungafasí: Edwin F. Parry, 1850–1935