Ko e ʻOfa ʻa e ʻOtuá

Lyrics

 1. 1. ʻI he ʻeku vakai
  Hopo hake ʻa e laʻā,
  Peá u fakakaukaú
  ʻOfa he ʻaho kotoá.
 2. 2. ʻE Tamai ke ʻafió
  He fakamālōʻiá,
  Hoʻo ʻofa ʻaufuatō
  Ki Hoʻo ngaahi fānaú.
 3. Fakaleá: Marie C. Turk. 1951 LDS
  Fakatuʻungafasí: Willy Reske, fāʻeleʻi 1897. © 1951 LDS