Diyos ng Kapangyarihan

 


Mga Titik

 1. 1. Diyos ng kapangyarihan,

  Kami po ay gabayan.

  Sa pagkasaserdote,

  Nawa’y hubugin kami.

 2. 2. Diyos ng katotohanan,

  Sa ’min pong kabataan,

  Sa t’wina ay turuan,

  Tungo sa kalangitan.

 3. 3. Diyos ng a’wa’t pag-ibig,

  Igawad Espiritu,

  Basbasan aming puso,

  Nang maglingkod, magturo.

Titik: Wallace F. Bennett, 1898–1993. © 1948 IRI

Himig: Tracy Y. Cannon, 1879–1961 © 1948 IRI