Diyos ng Kapangyarihan

Mga Titik

 1. 1. Diyos ng kapangyarihan,
  Kami po ay gabayan.
  Sa pagkasaserdote,
  Nawa’y hubugin kami.
 2. 2. Diyos ng katotohanan,
  Sa ’min pong kabataan,
  Sa t’wina ay turuan,
  Tungo sa kalangitan.
 3. 3. Diyos ng a’wa’t pag-ibig,
  Igawad Espiritu,
  Basbasan aming puso,
  Nang maglingkod, magturo.
 4. Titik: Wallace F. Bennett, 1898–1993. © 1948 IRI
  Himig: Tracy Y. Cannon, 1879–1961 © 1948 IRI