E te Atua mana

 


Lyrics

 1. 1. E te Atua mana,

  Arata’i ia mātou,

  Nā roto (i) te mana nō

  te autahu’ara’a.

 2. 2. E te Atua parau mau,

  Fāri’i ia mātou nei,

  E tauturu ia mātou

  ’ia tae (a)tu ia ’Oe na.

 3. 3. E te Atua here,

  Fa’auru ia mātou,

  E ha’amaita’i mai

  ’a tāvini ai mātou.

D’après le texte anglais de Wallace F. Bennett, 1898–1993. © 1948 IRI

Musique de Tracy Y. Cannon, 1879–1961. © 1948 IRI