E te Atua mana

Lyrics

 1. 1. E te Atua mana,
  Arata’i ia mātou,
  Nā roto (i) te mana nō
  te autahu’ara’a.
 2. 2. E te Atua parau mau,
  Fāri’i ia mātou nei,
  E tauturu ia mātou
  ’ia tae (a)tu ia ’Oe na.
 3. 3. E te Atua here,
  Fa’auru ia mātou,
  E ha’amaita’i mai
  ’a tāvini ai mātou.
 4. D’après le texte anglais de Wallace F. Bennett, 1898–1993. © 1948 IRI
  Musique de Tracy Y. Cannon, 1879–1961. © 1948 IRI