E tae mai taua mahana

Lyrics

 1. 1. E tae mai taua mahana,
  ma te māramarama.
  E ha’aputuputuhia
  mai te mau māmoe
  nō ’Īserā’ela ma te
  parau tāhō’ē hōsana.
 2. 2. E tō mātou Metua ē,
  ’eiaha e riri mai;
  ’A fa’aora ia mātou,
  ’a tauturu ia mātou,
  ’o ’Oe te Ari’i, nō
  ’Īserā’ela nei.
 3. 3. ’A tono ’oi’oi mai na i
  tō ’Oe Vārua na
  ia ’Īakobo. E te Fatu,
  ’a fa’a’ore i tō
  rātou mau ’ati, ’o ’Oe
  te Ari’i nō te Hau.
 4. D’après un texte anglais de la Pratt’s Collection, 1830 env.
  Musique d’A. C. Smyth, 1840–1909