E tae mai taua mahana

 


Lyrics

 1. 1. E tae mai taua mahana,

  ma te māramarama.

  E ha’aputuputuhia

  mai te mau māmoe

  nō ’Īserā’ela ma te

  parau tāhō’ē hōsana.

 2. 2. E tō mātou Metua ē,

  ’eiaha e riri mai;

  ’A fa’aora ia mātou,

  ’a tauturu ia mātou,

  ’o ’Oe te Ari’i, nō

  ’Īserā’ela nei.

 3. 3. ’A tono ’oi’oi mai na i

  tō ’Oe Vārua na

  ia ’Īakobo. E te Fatu,

  ’a fa’a’ore i tō

  rātou mau ’ati, ’o ’Oe

  te Ari’i nō te Hau.

D’après un texte anglais de la Pratt’s Collection, 1830 env.

Musique d’A. C. Smyth, 1840–1909