Sa Panginoon, Tayo ay Umawit

 


Mga Titik

 1. 1. Sa Panginoon ay umawit.

  Sa huling araw naghirang

  Ng Kanyang propeta

  Ebanghelyo’y tinuro

  N’ya, Sa Panginoon ay umawit!

 2. 2. Mga propetang sinauna,

  Panahon natin ay batid,

  Propetang naghatid

  Ng panaho’y kilalarin.

  Sa Panginoon umawit na!

 3. 3. Susi ng pagkasaserdote

  Ay binalik para sa ’tin,

  Nang biyaya’y kamtin,

  Kapangyarihan N’ya’y batid.

  Sa Panginoon ay umawit!

Titik at himig: Gerrit de Jong, Jr., 1892–1978