Mga Banal ng Sion

 


Mga Titik

 1. 1. Mga Banal ng Sion, Diyos nati’y purihin.

  Lahat ng tinubos N’ya’y Muling nagbabalik.

  Tahak nilang may awit, Landas na makitid,

  Sila’y may pasalamat Sa Diyos na naghatid.

 2. 2. Mga galing kay Juda, Sa ami’y umanib;

  Awit nating papuri, Sa Diyos iparinig.

  Kamay N’ya ay tutulong, Mundo’y nakamasid

  Ngayon ay tinitipon Bawat taong mat’wid.

 3. 3. Magdiwang na, O Israel, Ligaya’y itanghal!

  Saan ka man makita, Tinig N’ya’y daratal.

  Ikaw ay tinatawag, Magsisi’t magpugay

  Sa Israel at Sion, L’walhati N’ya’y taglay.

 4. 4. Mga Banal, magtipon, Sa Sion magtungo.

  Ihanda ang landasin, Diyos ang magtuturo.

  Sumalungat man sa ’tin, Buong kasamaan,

  Tagumpay nati’y gawad Ng Diyos walang hanggan.

Titik: William W. Phelps, 1792–1872

Himig: John E. Tullidge, 1806–1873