Jel nāciet, Dieva svētie!

 


Dziesmas vārdi

 1. 1. Jel nāciet, Dieva svētie, To Kungu godināt —

  Rau, pestītie nāk mājās, kā tika sludināts!

  Tie pateicībā Dievam pa šauro taku iet

  Un, līksmi gavilējot, Tam slavas dziesmas dzied.

 2. 2. Jel nāciet, Dieva ļaudis, tik ilgi klīdušie,

  Un Pestītāju, Glābēju slavēt nerimstiet!

  Tā Kunga dižā roka mums visiem atklājas,

  Kad taisnīgos Viņš pulcina dienās pēdējās.

 3. 3. Ak, Israēla tauta, nāc priekā gavilē —

  Dievs sasauks tavus ļaudis it visur pasaulē

  Un atpestīs no jūga, lai dienās pēdējās

  Tos Ciānā ar svētajiem sveiktu Pestītājs!

Vārdi: William W. Phelps (1792–1872)

Mūzika: John E. Tullidge (1806–1873)