Fai Atu ʻa e Ngāué

 


Lyrics

 1. 1. ʻA e ngaahi moʻunga ē,

  Tuʻu maʻu taʻe ngāué,

  He ngāue ngaahi tamaí,

  He fonua lelei ní,

  Lāngilangi mo leleí,

  Tui ki he ʻOtua moʻuí,

  Hiki hake ʻa e fuká,

  He toafa mōmoá.

 2. [Chorus]

  Hiva mo e ngaahi toafá,

  Fai atu ʻa e ngāué,

  Kalanga mo e moʻungá,

  Fai atu ʻa e ngāué,

  Hiki hake ʻetau fuká,

  Laka ki he ikuná,

  Kau talavou toʻá,

  Fai atu ʻa e ngāué.

 3. 2. Tau langa ha maka funganí,

  Fale ʻo e Tuʻí,

  Ngingila pea māsaní,

  Hiva fakafetaʻí,

  He tofiʻa kuo ʻomí,

  ʻIkai ha koloa ʻosí,

  Ka ko e tāpuaki leleí,

  Fiefia moʻoní.

Fakaleá: Ruth May Fox, 1853–1958. © 1948 IRI

Fakatuʻungafasí: Alfred M. Durham, 1872–1957. © 1948 IRI