Hoku ʻEiki Te U Hū Atu

 


Lyrics

 1. 1. Hoku ʻEiki Te u hū atu

  Fakamālō taʻe tuku,

  Hoku lotó, Te u ʻoatu

  Laumālie Ko e fakaū,

  Folofola kuo ongona

  Leʻohi ʻEiki kau nongá

  Peá u nofo, he ʻAfioná

  Silaʻi Ho folofolá

 2. 2. Fakamaama ʻE ʻEiki ē

  Ke u ikuna hoku palé,

  Loto-laveá, Mafasia

  ʻE ʻOtua, ʻAloʻofa,

  ʻOmi ʻEiki Hoʻo maama

  Ke u lava sio pea ikuna

  Peá u moʻui fiefia

  Melino ʻa e ʻAfioná.

 3. 3. ʻĀ hake ā Faimālohi

  Pea tokanga ki he filí,

  Mo e haʻi ʻo e māmaní

  Sētane mo e, ʻAhiʻahí,

  Pea te u toe foki atu ā

  Feohi pea malu Ho nimá

  ʻOu nofo pē kiate Koe

  Nonga pea fiemālié.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: Joseph H. Dean, 1855–1947