Sa Harap N’yo, Panginoon

 


Mga Titik

 1. 1. Sa harap N’yo, Panginoon,

  Yuyuko at magpupugay;

  Salamat po sa narinig,

  Sa puso ko’y mayro’ng himig.

  O kayganda ng salita!

  Maging gabay sana t’wina!

  Bahagi ko’y tupdin sana,

  Isapuso ang salita.

 2. 2. Paningin ko ay gabayan,

  Nang hangarin ay makamtan.

  Ako’y tigib at luhaan,

  O Diyos, ako ay tulungan.

  Liwanag N’yo ay ibigay

  Nang ako ay magtagumpay!

  At sa wakas ay marating,

  Ginhawa sa Inyong piling.

 3. 3. Tumingala, aking puso,

  H’wag malumbay, h’wag yumuko.

  Kasalanan ay gapiin,

  Espiritu ay tanggapin.

  Sa pagharap ko sa kapwa,

  Hakbang ko’y gabayan t’wina.

  Nang manatili pa ako

  Sa wagas na pag-ibig N’yo.

Titik at himig: Joseph H. Dean, 1855–1947