ʻE Saione ʻi ʻOlunga

 


Lyrics

 1. 1. ʻE Saione ʻi ʻolungá,

  Kolo ʻoku ʻofeina,

  Pea fakaʻofoʻofa

  ʻA hono ngaahi teunga,

  ʻA e ngaahi matapā ʻi lei

  Mo e fuʻu temipalé

 2. [Chorus]

  Ko e kolo fakaʻofa

  hono maama ē

  ʻA e nāunau ʻo Sihová.

 3. 2. ʻA e kau hiva ʻi Hēvaní,

  Ko e meʻa ka funganí

  Kau ʻāngelo ʻa e ʻOtuá

  ʻOku kofu hinehina,

  Ko e ʻalofi ʻo e hau

  Ke u ʻi ai pea mo au,

 4. 3. Ko e kau māʻoniʻoní,

  Te nau maʻu ha kalauní,

  Pea fakakofu ʻakí,

  Kofu hina ekiakí,

  Te u fuʻu fai feinga

  Ke u mālōlō ʻi hená.

Fakaleá: George Gill, 1820–1880

Fakatuʻungafasí: Joseph G. Fones, 1828–1906