ʻE Saione ʻi ʻOlunga

Lyrics

 1. 1. ʻE Saione ʻi ʻolungá,
  Kolo ʻoku ʻofeina,
  Pea fakaʻofoʻofa
  ʻA hono ngaahi teunga,
  ʻA e ngaahi matapā ʻi lei
  Mo e fuʻu temipalé
 2. Ko e kolo fakaʻofa
  hono maama ē
  ʻA e nāunau ʻo Sihová.
 3. 2. ʻA e kau hiva ʻi Hēvaní,
  Ko e meʻa ka funganí
  Kau ʻāngelo ʻa e ʻOtuá
  ʻOku kofu hinehina,
  Ko e ʻalofi ʻo e hau
  Ke u ʻi ai pea mo au,
 4. Ko e kolo fakaʻofa
  hono maama ē
  ʻA e nāunau ʻo Sihová.
 5. 3. Ko e kau māʻoniʻoní,
  Te nau maʻu ha kalauní,
  Pea fakakofu ʻakí,
  Kofu hina ekiakí,
  Te u fuʻu fai feinga
  Ke u mālōlō ʻi hená.
 6. Ko e kolo fakaʻofa
  hono maama ē
  ʻA e nāunau ʻo Sihová.
 7. Fakaleá: George Gill, 1820–1880
  Fakatuʻungafasí: Joseph G. Fones, 1828–1906