Kau Talavou ʻo Saione

 


Lyrics

 1. 1. Kau talavou ʻo Saione,

  Tuʻu loto-toʻa pē,

  Fofonga fiefia pē,

  Ke fai e ngāué,

  Manatu ki he kuohilí,

  Hanga pē ki muʻá,

  Fekita mo e faingataʻá,

  Pea tui faivelengá.

 2. 2. Tau tali ʻa e moʻoní,

  Manuki ʻa e kakaí,

  Kae fanongo mo tauhí,

  Te tau ʻikunaʻi,

  ʻAhiʻahi mei he filí,

  Ko e fakaholomuí,

  Piki he vaʻa ukameá,

  Maʻu ʻa e fiefiá.

 3. 3. Kātaki e ʻahiʻahí,

  Nofo mo e ʻamanakí,

  Ngāue ē ke tau faí,

  He ivi ʻo e moʻoni,

  ʻOfa pē mo tau ikuná,

  Hiva fiefiá,

  Kau talavou ʻo Saioné,

  Ikuna haohaoá.

Fakaleá: Susan Evan McCloud, fāʻeleʻi, 1945. © 1985 IRI

Fakatuʻungafasí: Fasi faka-ʻAealani; fokotuʻutuʻu. © 1985 IRI