’Ei feiā ’āpī nō te ’anotau hope’a nei

 


Lyrics

 1. 1. ’Ei feiā ’āpī nō te ’anotau hope’a nei,

  te ti’a (a)tu nei mātou ma te ’ā’au pūai

  nō te rave i tā mātou tufa’a ’ohipa,

  ma te ha’apa’o i te mau fa’auera’a.

 2. 2. Te fa’ahapa nei te ta’ata i te parau mau

  e ha’apa’o māite rā mātou i te reira.

  E ha’apae mātou i te ’ino ’e te hara,

  ’e e tāpe’a mātou i te fa’aro’o mau.

 3. 3. Noa (a)tu te ’ati, ’aita mātou e mata’u

  e tāvini māite mātou nei i te parau mau.

  E hīmene mātou nei ma te ’oa’oa mau

  ’ei feiā ’āpī nō te ’anotau hope’a nei.

D’après le texte anglais de Susan Evans McCloud, née en 1945. © 1985 IRI

D’après une mélodie irlandaise. © 1985 IRI