Habang Aming Tinatanggap

 


Mga Titik

 1. 1. Habang aming tinatanggap

  Itong sakramento,

  Ang tanging nasa isip ay

  Pag-ibig ni Cristo.

  Biyaya N’yong sa ’mi’y alay

  Ay itinuturing,

  Ang buhay na walang hanggan

  Ay sa Inyo galing.

 2. 2. Habang kahapo’y gunita,

  Kami’y nagsisisi,

  Landas Ninyo’y kabutihan,

  Dapat naming sundin.

  Pagpapatawad N’yo sa ’mi’y

  Tapat naming hiling,

  Pagtanggap ng sakramento,

  Pangako’y tutupdin.

 3. 3. Habang ngala’y pinupuri

  Sa aming awitin,

  Biyaya N’yo sa ’ming puso,

  Sana ay taglayin.

  Hiling nami’y tapang upang

  Nais Ninyo’y gawin,

  Kayo’y mahal naming tunay

  At laging susundin.

Titik: Lee Tom Perry, p. 1951. © 1985 IRI

Himig: Daniel Lyman Carter, p. 1955. © 1985 IRI