Habang Aming Tinatanggap

Mga Titik

 1. 1. Habang aming tinatanggap
  Itong sakramento,
  Ang tanging nasa isip ay
  Pag-ibig ni Cristo.
  Biyaya N’yong sa ’mi’y alay
  Ay itinuturing,
  Ang buhay na walang hanggan
  Ay sa Inyo galing.
 2. 2. Habang kahapo’y gunita,
  Kami’y nagsisisi,
  Landas Ninyo’y kabutihan,
  Dapat naming sundin.
  Pagpapatawad N’yo sa ’mi’y
  Tapat naming hiling,
  Pagtanggap ng sakramento,
  Pangako’y tutupdin.
 3. 3. Habang ngala’y pinupuri
  Sa aming awitin,
  Biyaya N’yo sa ’ming puso,
  Sana ay taglayin.
  Hiling nami’y tapang upang
  Nais Ninyo’y gawin,
  Kayo’y mahal naming tunay
  At laging susundin.
 4. Titik: Lee Tom Perry, p. 1951. © 1985 IRI
  Himig: Daniel Lyman Carter, p. 1955. © 1985 IRI