O Diyos, Magliwanag

Mga Titik

 1. 1. O Diyos, magliwanag,
  At pagpalain N’yo
  Bawat paghahayag
  Nitong ebanghelyo,
  Ipabatid, Inyong habag,
  Katotohana’y ihayag.
 2. 2. Bayan mang kay layo
  Sana’y turuan N’yo
  Nang purihin Kayo
  Ng lahat ng tao.
  Kami sana’y pagharian
  At sa wasto’y pamunuan.
 3. 3. Kapangyarihan N’yo’y
  Itanghal sa Hentil.
  At masdan ang mga
  Nagbabalik-loob.
  O basbasan, simbahan N’yo,
  Maging itong buong mundo.
 4. 4. Sa Diyos nating lahat,
  Hari kailanpaman,
  Magpugay ang lahat
  Ng tao’t nilalang:
  Buong mundo, purihin n’yo,
  Ama, Anak, Espiritu.
 5. Titik: William Hurn, 1754–1829
  Himig: John Darwall, 1731–1789