Lea ʻIta ʻOua Naʻa Tuku ke Puna Noa pē

Lyrics

 1. 1. Lea ʻita ʻoua naʻa
  tuku ke puna noa pē,
  Mei ha fofonga ha taha
  Naʻa ʻuli ai ha loto.
 2. Tau feʻofoʻofani pehē ʻe Sīsū
  talangofua ʻa e fānau ki he tamai
  Tau feʻofoʻofani pehē ʻe Sīsū
  Fai ki Heʻene fekau.
 3. 2. Lea ʻita fakakaukau
  kovi ko e fua ʻo e loto,
  Ka kuo lahi fau ʻa e kāinga
  Kuo motu he lea ʻita.
 4. Tau feʻofoʻofani pehē ʻe Sīsū
  talangofua ʻa e fānau ki he tamai
  Tau feʻofoʻofani pehē ʻe Sīsū
  Fai ki Heʻene fekau.
 5. 3. Fakalelei mo ho fili
  hoʻomo kei he hala,
  ʻOua ʻe tuku ke tō ʻa e
  laʻā ʻi hoʻo ʻita.
 6. Tau feʻofoʻofani pehē ʻe Sīsū
  talangofua ʻa e fānau ki he tamai
  Tau feʻofoʻofani pehē ʻe Sīsū
  Fai ki Heʻene fekau.
 7. Fakaleá: Samuela V. Fakatou 1900–1992
  Fakatuʻungafasí: H. R. Palmer, 1834–1907