Kuo Puna ʻa e ʻĀngelo

 


Lyrics

 1. 1. Kuo puna ʻa e ʻā-

  ngelo mei he langí

  ʻO ne fakahā ʻa e

  hisitōlia foʻou,

  Naʻe tanu ʻi he moʻunga,

  ʻA e tohi tapu kotoá,

  Ko e fakamatala ʻo

  e hako ʻo Siosefá.

 2. 2. Tanu ʻe Molonai

  Kae ʻoua ke hokó

  ʻA e ʻaho ke toe

  lea mei he efú.

  ʻE toe hā hono maama,

  Fakahā ʻa e moʻoní,

  ʻA ia ne puli mei

  he fānau ʻa ʻIsilelí.

 3. 3. Kuo hoko ʻa e

  Kuonga talaʻofá

  Ke ʻā ʻa māmani

  tekeʻi ʻa e poʻulí,

  ʻOku hā he tohi tapu,

  ʻA e folofola ʻa Sīsū,

  Fakataha ki ai ʻa

  e fānau ʻa Siosefá.

 4. 4. Fonu he fiefiá

  ʻe toe fakataha

  ʻA e faʻahinga ʻo

  Siutá Ke to e langa

  Pea tupu ʻa Saioné

  Ngingila ki he māmaní

  Fakataha ki ai ʻa

  e fānau ʻa Siosefá.

 5. 5. Fonu ʻa ʻIsileli he fiefiá

  Toe foki ki ʻapí

  Maʻu ʻenau koloá

  Langa ʻa Selūsalemá

  Ulo atu ʻa Saioné

  Fakafonu he moʻoní

  Ulo atu ʻa Saioné

  Fakafonu he moʻoní.

Fakaleá: Paʻale P. Palati, 1807–1857

Fakatuʻungafasí: John E. Tullidge, 1806–1873

Book
Hymns
Hymn Number
8
Music
John E. Tullidge, 1806–1873
Text
Paʻale P. Palati.
Scriptures
Siosefa Sāmita—Hisitōlia 1:30–34, Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 128:20
Meter
6 6 6 6 8 8
6 6 6 6 8 8 8 8
Topic
Fakafoki Mai ʻo e Ongoongoleleí, Tānaki ʻo ʻIsilelí, Tohi ʻa Molomoná
Tune
Cumorah
Languages
Bahasa Indonesia
Malaikat Surgawi (Buku Nyanyian Pujian)
7
Dansk
Fra himlens høje hvælv (Salmebog)
6
Deutsch
Ein Engel aus der Höhe (Gesangbuch)
8
English
An Angel from on High (Hymns)
13
Español
Un ángel del Señor (Himnario)
9
Français
Un ange saint de Dieu (Recueil de cantiques)
8
Gagana Samoa
Se Agelu mai Luga (Viiga)
8
Italiano
Dall’alto scese un angel (Innario)
9
Latviešu Valoda
Reiz debesu eņģelis (Garīgo dziesmu grāmata)
8
Lietuvių Kalba
Štai angelas dangaus (Giesmynas)
9
Magyar
Egy angyal a mennyből (Himnuszoskönyv)
9
Norsk
Fra himlens høye hvelv (Salmebok)
8
Português
Um Anjo Lá do Céu (Hinário)
6
Q'eqchi'
Jun anjel taqlanbʼil
8
Reo Tahiti
’Ua pou mai ra Moroni
9
Română
Un înger din înalt (Imnuri)
12
Suomi
Vuossatain hiljaisuus (Laulukirja)
8
Svenska
En ängel ifrån skyn (Psalmboken)
6
Tagalog
Minsan May Isang Anghel (Himnaryo)
10
Български
Сияен Божи ангел (Сборник химни)
8
Русский
Вот Ангел с высоты (Книга гимнов)
7
Українська
Роздався з Неба глас (Збірник гімнів)
8
ภาษาไทย
เทพองค์หนึ่งจากสวรรค์ (หนังสือเพลงสวด)
8
한국어
하늘에서 온 천사 (찬송가)
28
中文
天使來自高天 (聖詩選輯)
9
日本語
長き沈黙破りて出づ (賛美歌集)
10