’Ua ’āmui fa’ahou tātou nei

 


Lyrics

 1. 1. ’Ua āmui fa’ahou

  tātou nei nō te rave i

  te ōro’a a te Fatu,

  ma te ti’aturi Iāna.

 2. 2. ’Ua pou mai ’Oia i ra-

  ro nei ’ia pohe nō tātou;

  ’Ua upo’oti’a ’O-

  ia i ni’a (a)’e (i) te pohe.

 3. 3. Tauturu ia mātou ’ia

  ha’amana’o i tā Iesu

  tūsia i te tino nei

  ’o ’Oia te Ari’i mau.

 4. 4. E te Fatu, ’a ha’amata’i

  mai ia mātou ’ia rave

  i teie tāpa’o mo’a

  nō te tino ’e te toto.

D’après le texte anglais d’Eliza R. Snow, 1804–1887

Musique de George Careless, 1839–1932