Ko ha Tangata Fononga Fonu he Loto-mamahi

 


Lyrics

 1. 1. Ko ha tangata fononga

  Fonu he loto mamahi,

  Naʻá ma faʻa fetaulaki

  Peá ne kole ha tokoni

  Ne ʻikai te u malava

  ʻO ʻekea siʻono hingoa

  Naʻe hā mei hono fofongá

  ʻA e ʻulungāanga ʻofa.

 2. 2. Naʻá ne hūfia hoku falé,

  He teuteu ʻeku tēpilé,

  Ne u ʻave kotoa ki ai

  Neongo ʻene toe siʻí,

  Naʻá ne tāpuakiʻi

  Pea ʻomi hoku ʻinasí

  Naʻe hangē ha mana ʻeni

  Tatau mo haʻa ʻIsilelí.

 3. 3. Ne u sio atu ki ai,

  Veʻe fauniteni masaní,

  Kuo tafe atu he maká

  ʻA e vai mapunopuná,

  Peá ne ʻalu ai ke inu

  Mole ʻa e ivi ne maʻu

  Peá ne ʻutu tuʻo tolu

  Inu ʻa e ʻū ipu fonu.

 4. 4. Kuo ʻosi atu ʻa e vaí

  Manavahē mo e matangí

  Ne u ongona hono leʻó

  ʻO u feinga fakatoʻotoʻó

  Pea ʻave ki hoku falé

  ʻA e paionia malōlō hē

  ʻOiau ʻa e ngoue ʻĪtení

  Lolotonga ʻeku misí

 5. 5. Ne u mamata ai he halá

  Kuó ne faingataʻaʻia

  Lahi ʻa e kafo hono tā

  Peá u tokoniʻi iá

  ʻOatu ʻene meʻakaí

  Maʻu peá ne mālohí

  Ne ngalo ʻene mamahí

  Melino ne na feohí

 6. 6. Ne u toe mamata kiate ia

  He fale fakapōpulá

  Kuo nau tala ʻo fakahā

  Ko e lavaki ʻo e fonuá

  Ne u tuʻu hono tafaʻakí

  Mate ko e fakamoʻoní

  Mamata tonu he filí

  He fakatanga mālohí

 7. 7. Pea fakafokifā kuo hā

  Ha tangata kuo monuka

  Tā ko e Fakamoʻui Iá

  ʻOiau ʻEne folofolá

  Ne ʻikai ai pē te ke mā

  ʻOiau e loto-veiuá

  Haʻu ki ho mālōlōʻangá

  Nonga pea mo e fiefiá.

Fakaleá: James Montgomery, 1771–1854

Fakatuʻungafasí: George Coles, 1792–1858, alt.

Koe himi ia naʻe manako taha ai ʻa e Palōfita ko Siosefa Sāmitá. Vakai, History of the Church, 6:614–15

Book
Hymns
Hymn Number
17
Music
George Coles, 1792–1858, alt.
Text
James Montgomery.
Scriptures
Mātiu 25:31–40, Mōsaia 2:17
Meter
8 8 8 8 8 8 8 8
LMD (Long Meter Doubled)
Topic
Ngaahi Talanoa Fakatātaá, Ngāue-ʻofá, Sīsū Kalaisi—Ko e Fakamoʻuí, ʻOfá
Tune
Duane Street
Languages
Bahasa Indonesia
Pengembara yang Sengsara (Buku Nyanyian Pujian)
17
Dansk
En stakkels sorgbetynget mand (Salmebog)
15
Deutsch
Ein armer Wandrer (Gesangbuch)
18
English
A Poor Wayfaring Man of Grief (Hymns)
29
Español
Un pobre forastero (Himnario)
16
Français
Je rencontrais sur mon chemin (Recueil de cantiques)
17
Gagana Samoa
Se Tagata Mativa Fa‘anoanoa (Viiga)
16
Italiano
Un povero viandante (Innario)
20
Latviešu Valoda
Trūcīgais ceļinieks (Garīgo dziesmu grāmata)
19
Lietuvių Kalba
Keleivį sutikau kely (Giesmynas)
18
Magyar
Egy vándort, kit bánat gyötört (Himnuszoskönyv)
18
Norsk
En stakkars sorgbetynget mann (Salmebok)
11
Português
Um Pobre e Aflito Viajor (Hinário)
15
Q'eqchi'
Jun winq nebʼaʼ aj numel bʼe
17
Reo Tahiti
’Ua fārerei pinepine ra vau
17
Română
Un bieț drumeț îndurerat (Imnuri)
22
Suomi
On tielleni mies murheiden (Laulukirja)
16
Svenska
En sorgbetyngd och fattig man (Psalmboken)
18
Tagalog
Isang Taong Manlalakbay (Himnaryo)
22
Български
Беден странник, мъж, познал скръбта (Сборник химни)
21
Русский
Я встретил Странника (Книга гимнов)
17
Українська
Той бідолашний чоловік (Збірник гімнів)
16
ภาษาไทย
ชายเศร้าโศกยากจนผู้ท่องไป (หนังสือเพลงสวด)
16
한국어
슬픔에 잠긴 나그네 (찬송가)
30
中文
一個憂傷旅途中人 (聖詩選輯)
17
日本語
悩める旅人 (賛美歌集)
15