Ko ha Tangata Fononga Fonu he Loto-mamahi

Lyrics

 1. 1. Ko ha tangata fononga
  Fonu he loto mamahi,
  Naʻá ma faʻa fetaulaki
  Peá ne kole ha tokoni
  Ne ʻikai te u malava
  ʻO ʻekea siʻono hingoa
  Naʻe hā mei hono fofongá
  ʻA e ʻulungāanga ʻofa.
 2. 2. Naʻá ne hūfia hoku falé,
  He teuteu ʻeku tēpilé,
  Ne u ʻave kotoa ki ai
  Neongo ʻene toe siʻí,
  Naʻá ne tāpuakiʻi
  Pea ʻomi hoku ʻinasí
  Naʻe hangē ha mana ʻeni
  Tatau mo haʻa ʻIsilelí.
 3. 3. Ne u sio atu ki ai,
  Veʻe fauniteni masaní,
  Kuo tafe atu he maká
  ʻA e vai mapunopuná,
  Peá ne ʻalu ai ke inu
  Mole ʻa e ivi ne maʻu
  Peá ne ʻutu tuʻo tolu
  Inu ʻa e ʻū ipu fonu.
 4. 4. Kuo ʻosi atu ʻa e vaí
  Manavahē mo e matangí
  Ne u ongona hono leʻó
  ʻO u feinga fakatoʻotoʻó
  Pea ʻave ki hoku falé
  ʻA e paionia malōlō hē
  ʻOiau ʻa e ngoue ʻĪtení
  Lolotonga ʻeku misí
 5. 5. Ne u mamata ai he halá
  Kuó ne faingataʻaʻia
  Lahi ʻa e kafo hono tā
  Peá u tokoniʻi iá
  ʻOatu ʻene meʻakaí
  Maʻu peá ne mālohí
  Ne ngalo ʻene mamahí
  Melino ne na feohí
 6. 6. Ne u toe mamata kiate ia
  He fale fakapōpulá
  Kuo nau tala ʻo fakahā
  Ko e lavaki ʻo e fonuá
  Ne u tuʻu hono tafaʻakí
  Mate ko e fakamoʻoní
  Mamata tonu he filí
  He fakatanga mālohí
 7. 7. Pea fakafokifā kuo hā
  Ha tangata kuo monuka
  Tā ko e Fakamoʻui Iá
  ʻOiau ʻEne folofolá
  Ne ʻikai ai pē te ke mā
  ʻOiau e loto-veiuá
  Haʻu ki ho mālōlōʻangá
  Nonga pea mo e fiefiá.
 8. Fakaleá: James Montgomery, 1771–1854
  Fakatuʻungafasí: George Coles, 1792–1858, alt.
  Koe himi ia naʻe manako taha ai ʻa e Palōfita ko Siosefa Sāmitá. Vakai, History of the Church, 6:614–15
Book
Hymnal
Hymn Number
17
Music
George Coles.
Text
James Montgomery.
Scriptures
Mātiu 25:31–40, Mōsaia 2:17
Meter
8 8 8 8 8 8 8 8
LMD (Long Meter Doubled)
Topic
Ngaahi Talanoa Fakatātaá, Ngāue-ʻofá, Sīsū Kalaisi—Ko e Fakamoʻuí, ʻOfá
Tune
Duane Street
Languages
Bahasa Indonesia
Pengembara yang Sengsara (Buku Nyanyian Pujian)
17
Dansk
En stakkels sorgbetynget mand (Salmebog)
15
Deutsch
Ein armer Wandrer (Gesangbuch)
18
English
A Poor Wayfaring Man of Grief (Hymnal)
29
Español
Un pobre forastero (Himnos)
16
Français
Je rencontrais sur mon chemin (Cantiques)
17
Gagana Samoa
Se Tagata Mativa Fa‘anoanoa (Viiga)
16
Latviešu Valoda
Trūcīgais ceļinieks (Garīgo dziesmu grāmata)
19
Lietuvių Kalba
Keleivį sutikau kely (Giesmynas)
18
Magyar
Egy vándort, kit bánat gyötört (Himnuszoskönyv)
18
Norsk
En stakkars sorgbetynget mann (Salmebok)
11
Português
Um Pobre e Aflito Viajor (Hinário)
15
Q'eqchi'
Jun winq nebʼaʼ aj numel bʼe
17
Reo Tahiti
’Ua fārerei pinepine ra vau
17
Română
Un bieț drumeț îndurerat (Imnuri)
22
Suomi
On tielleni mies murheiden (Laulukirja)
16
Svenska
En sorgbetyngd och fattig man (Psalmboken)
18
Tagalog
Isang Taong Manlalakbay (Himnaryo)
22
Български
Беден странник, мъж, познал скръбта (Сборник химни)
21
Русский
Я встретил Странника (Книга гимнов)
17
Українська
Той бідолашний чоловік (Збірник гімнів)
16
ภาษาไทย
ชายเศร้าโศกยากจนผู้ท่องไป (หนังสือเพลงสวด)
16
한국어
슬픔에 잠긴 나그네 (찬송가)
30
中文
一個憂傷旅途中人 (聖詩選輯)
17
日本語
悩める旅人 (賛美歌集)
15