Ang Malinawon nga Gamaynga Tingog

 


Lyrics

 1. Sa malinawon nga gamay nga tingog

  Kon makigsulti ang Espiritu kanako.

  Kon mohimo ko sa husto, magiyahan gyud ako,

  Giyahan, pan’lipdan, lamdagan ko Niya.

  Duol, Ang gamayng tingog paminawa.

  Duol, ang Espiritu dungga.

Mga pulong ug musika: Merrill Bradshaw, 1929–2000. © 1969 IRI