Langit Gipuy-an Ko

 


Lyrics

 1. 1. Langit gipuy-an ko dugay na kaniadto;

  Didto nakig-uban sa tanan sama nimo.

  Ug Amahan mihatag sa nindot nga plano,

  Kabahin sa yuta ug kaluwasan sa tawo.

 2. 2. Nangita ang Amahan og mahigugmaon

  Nga magpakamatay aron kita maluwas.

  May usa’ng nagtinguha sa balaang dungog.

  “Jesus miingon Amahan ipadala ko.”

 3. 3. Gipili si Jesus ug Siya’ng Manunubos,

  Tanan gibuntog Niya bisan kamatayon.

  Naghatag paglaum sa kinabuhing dayon

  Balik sa Amahan nga naa’s kalangitan.

Mga pulong ug musika: Janeen Jacobs Brady, n. 1934

© 1987 ni Janeen Jacobs Brady, Kini nga awit mahimong kopyahon alang sa sulagma, dili sa pangnegosyo nga paggamit sa simbahan o sa panimalay.