Ngaahi Talanoa ʻo e Tohi ʻa Molomoná

 


Lyrics

 1. 1. Ngaahi talanoa ʻi he Tohi Molomoná.

  Kau ki he hisitōlia ʻo e kau Leimaná.

  Kau vaha mamaʻo ʻenau ngaahi tamaí.

  Maʻu fonua ʻoka tau nofo angatonú.

 2. 2. Feʻiloaki kau Leimaná mo e kau kumi tauʻatāiná.

  Tali fiefia fonuá kau fie tauʻatāiná.

  Tala ʻe he Tohi Molomoná, “ʻOfa fakatokouá.”

  Maʻu fonua ʻoka tau nofo angatonú.

 3. 3. ʻAlamā angatuʻu fakafepakiʻi e moʻoní

  Haʻu e ʻāngeló fakafoki ki he māmá

  Taaʻi kae sio fanga tokouá, ke akoʻi ai

  Peá ne malanga anga-tonu ʻi he fonuá

 4. 4. ʻOua naʻa ngalo ʻApinatai tuʻu he ʻao ʻo e Tuʻí

  Haʻiʻaki e seini ko ʻene ʻomi e kosipelí

  Ka ne fakaʻikaiʻi e tukuakiʻi ʻe he tuʻí

  Ka naʻá ne mateakiʻi ʻo mate anga-tonú

 5. 5. ʻĀmoni ko e faifekau ki he kau Leimaná

  Tauhi-sipi tuʻi Lāmonaí he ʻaho mo e pō

  Fakahaofi e sipí he loto-toʻa mei he kaihaʻá

  Ne ako ai ke ne moʻui anga-tonú

 6. 6. Foha ʻe uaafe ʻo e ʻOtuá ui ke kau he taú

  Laka ko e kau tau ki he malaʻe taú

  Nau tui ko Kalaisi ʻe maluʻi kinautolú

  Ne nau ako ai ke moʻui anga-tonú

 7. 7. Samuela ko e Leimana ʻi he funga ʻā

  Fakatokanga mo e fakatomala hono misioná

  ʻIkai tau ai ngahaú ko ʻene kau mo e ʻOtuá

  Ko ia ne malanga anga-tonu ʻi he fonuá

 8. 8. (Māmālie ange mo ʻapasia ange)

  Hili e kalusefai ʻEikí maʻau mo aú

  Ne akoʻi e moʻoní ki he fie tauʻatāiná

  Hili hono nimá ʻo tāpuakiʻi e fānaú

  Pea nau nofo anga-tonu ʻi he fonuá

Fakaleá mo fakatuʻungafasí: Elizabeth Fetzer Bates, 1909–1999. © 1969 IRI

Fakalea ngaahi veesi filí: Nancy K. Daines Carter, f. 1935. © 1986, 1989 IRI

Book
Children's Songbook
Page Number
62
Music
Elizabeth Fetzer Bates, 1909–1999. © 1969 IRI
Text
Elizabeth Fetzer Bates. Nancy K. Daines Carter.
Scriptures
Siosefa Sāmita—Hisitōlia 1:34, Ngaahi Tefito ʻo e Tuí 1:8
Topic
Kau Palōfitá, Ngaahi Kikite, Sīsū Kalaisi—Tāpuekina Fānaú, Sīsū Kalaisi—ʻEne Ngāué, Tauʻatāina, Tohi ʻa Molomoná
Languages
Bahasa Indonesia
Kisah Kitab Mormon (Buku Nyanyian Anak-Anak)
62
Cebuano
Mga Istorya sa Basahon ni Mormon
62
Dansk
Mormons Bog fortæller (Børnenes sangbog)
62
Deutsch
Geschichten aus dem Buch Mormon (Liederbuch für Kinder)
62
English
Book of Mormon Stories (Children's Songbook)
118
Español
Historias del Libro de Mormón (Canciones para los niños)
62
Français
Dans le Livre de Mormon (Recueil de Chants pour les enfants)
62
Gagana Samoa
Tala o le Tusi a Mamona (Tusipese a Tamaiti)
62
Italiano
Le storie del Libro di Mormon (Innario dei bambini)
62
Latviešu Valoda
Mormona Grāmatas stāsti (Bērnu dziesmu grāmata)
62
Lietuvių Kalba
Mormono Knygos pasakojimai (Vaikiškų dainelių knyga)
62
Magyar
Történetek a Mormon könyvéből (Gyermekek énekeskönyve)
62
Norsk
Mormons bok forteller oss (Barnas sangbok)
62
Português
Histórias do Livro de Mórmon (Músicas para Crianças)
62
Q'eqchi'
Lix Hu laj Mormon naxkʼut
62
Suomi
Mormonin Kirjan tarinoita (Lasten laulukirja)
62
Svenska
Mormons boks berättelser (Barnens sångbok)
62
Tagalog
Mga Kuwento sa Aklat ni Mormon (Aklat ng mga Awiting Pambata)
62
Русский
Рассказы из Книги Мормона (Сборник песен для детей)
62
Українська
Оповідання з Книги Мормона (Збірник дитячих пісень)
62
ภาษาไทย
เรื่องในพระคัมภีร์มอรมอน (หนังสือเพลงสำหรับเด็ก)
62
한국어
몰몬경 이야기 (어린이 노래책)
62
中文
摩爾門經的故事 (兒童歌本)
62
日本語
『モルモン<ruby><rb>書</rb><rp>(</rp><rt>しょ</rt><rp>)</rp></ruby>』の<ruby><rb>物語</rb><rp>(</rp><rt>ものがたり</rt><rp>)</rp></ruby> (『子供の歌集』)
62