การปฏิบัติศาสนกิจกับโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและสมาคมสงเคราะห์ที่เข้มแข็งขึ้น