การปฏิบัติศาสนกิจกับโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและสมาคมสงเคราะห์ที่เข้มแข็งขึ้น

  แหล่งช่วยสำหรับการปฏิบัติศาสนกิจ

  แหล่งช่วยเหล่านี้มีไว้ให้ผู้นำใช้ขณะที่พวกเขาเตรียมนำการสนทนาในสภาภาค สภาประสานงาน การประชุมใหญ่สเตค สภาสเตค สภาวอร์ด และบทเรียนในวันอาทิตย์

  ดาวน์โหลดไฟล์ PDF สำหรับพิมพ์

  คำแนะนำสำหรับการใช้แหล่งช่วยเหล่านี้

  ในการประชุมสภาครั้งถัดไป ผู้นำอาจเริ่มสนทนาการเปลี่ยนแปลงที่ประกาศในการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2018 โดยการอ่านส่วนที่เป็นการเกริ่นนำของเอกสารที่ส่งมาพร้อมจดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุดวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 2018 “การปฏิบัติศาสนกิจกับโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและสมาคมสงเคราะห์ที่เข้มแข็งขึ้น” (ดู ministering.lds.org)

  ในการประชุม สมาชิกสภาอาจชมและสนทนาเกี่ยวกับวีดิทัศน์ วิสัยทัศน์ของการปฏิบัติศาสนกิจ (ดู “วีดิทัศน์” ด้านล่าง) วีดิทัศน์เพิ่มเติมและแหล่งช่วยอื่นๆ มีให้เพื่อปรับปรุงการสนทนาให้ดีขึ้นและสามารถนำไปใช้ในการประชุมสภาหรือกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคตได้ แต่ละส่วนในวีดิทัศน์ การปฏิบัติศาสนกิจที่มีประสิทธิภาพ จะตามด้วยคำถามหนึ่งข้อที่กลุ่มสามารถสนทนาด้วยกันได้

  วีดิทัศน์

  วีดิทัศน์เหล่านี้มีคลิปจากการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2018 และจากการประชุมผู้นำในการประชุมใหญ่สามัญกับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และเจ้าหน้าที่สามัญ

  วิสัยทัศน์ของการปฏิบัติศาสนกิจ (4:41)

  การปฏิบัติศาสนกิจที่มีประสิทธิภาพ (15:00) ประกอบด้วยส่วนต่อไปนี้:

  1. คำถาม: เหตุใดเราจึงปฏิบัติศาสนกิจ
  2. คำถาม: เราจะทำให้ความพยายามของเราเรียบง่ายและนำโดยพระวิญญาณได้อย่างไร
  3. คำถาม: การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจที่มีประสิทธิภาพเป็นพรแก่บุคคลและครอบครัวอย่างไร
  4. คำถาม: การประสานความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวจะช่วยให้เราดูแลบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร
  5. คำถาม: เราจะนำวิสัยทัศน์ของการปฏิบัติศาสนกิจที่ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองให้ไว้ไปใช้ได้ดีที่สุดอย่างไร

  ข้อพระคัมภีร์อ้างอิง

  มัทธิว 10:39; 22:37-39; ลูกา 22:32; ยอห์น 10:11; 13:34; 21:15, 16; กาลาเทีย 5:13; โมไซยาห์ 23:18; หลักคำสอนและพันธสัญญา 20:53

  แหล่งช่วยเพิ่มเติม

  • นิตยสาร เลียโฮนา และ Ensign ฉบับเดือนพฤษภาคม 2018 และ comefollowme.lds.org มีแหล่งช่วยที่สามารถนำไปใช้ในการสนทนาเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจในการประชุมโควรัมเอ็ลเดอร์และสมาคมสงเคราะห์ของวันอาทิตย์ที่สี่
  • ข้อมูลเพิ่มเติม หัวข้อ “หลักธรรมการปฏิบัติศาสนกิจ” จะมีอยู่ในนิตยสาร เลียโฮนา และ Ensign ฉบับต่อๆ ไป