คำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม

  11 พฤษภาคม 2018


  เอกสารที่ส่งมาพร้อมจดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุด “การปฏิบัติศาสนกิจกับโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและสมาคมสงเคราะห์ที่เข้มแข็งขึ้น” ลงวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 2018 มีคำถามและคำตอบหลายข้อที่มีประโยชน์ต่อการนำการเปลี่ยนแปลงที่ประกาศในการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2018 ไปใช้ได้ดีที่สุด

  คำตอบสำหรับคำถามอื่นๆ มีอยู่ที่นี่

  โควรัมและสมาคมสงเคราะห์

  1. การมุ่งเน้นที่โควรัมเอ็ลเดอร์และสมาคมสงเคราะห์ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่บทบาทของอธิการและสภาวอร์ดหรือไม่

  ใช่ อธิการเป็นมหาปุโรหิตควบคุมและ “ให้แนวทางและคำปรึกษาแก่ผู้นำคนอื่นๆ ในวอร์ด” (คู่มือเล่ม 1 2.1.1) อธิการทบทวนและอนุมัติงานมอบหมายการปฏิบัติศาสนกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของอธิการ สภาวอร์ดยังคงมีบทบาทอันสำคัญยิ่งต่อไปที่จะ “ช่วยให้สมาชิกมีประจักษ์พยาน รับศาสนพิธีแห่งความรอด รักษาพันธสัญญา และเป็นผู้ติดตามที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วของพระเยซูคริสต์” (คู่มือเล่ม 2 4.4) โควรัมเอ็ลเดอร์และสมาคมสงเคราะห์ที่เข้มแข็งขึ้น—มีประธานในฐานะตัวแทนของพวกเขาเป็นสมาชิกสภาวอร์ด—จะเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สภานั้น

  2. สมาชิกในฝ่ายประธานพระวิหาร ฝ่ายประธานคณะเผยแผ่และฝ่ายประธานศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาเป็นสมาชิกของโควรัมใด

  พี่น้องชายเหล่านี้เป็นสมาชิกของโควรัมเอ็ลเดอร์ในวอร์ดของพวกเขา

  3. ในสเตค มหาปุโรหิตที่รับใช้ในฝ่ายประธานสาขาเป็นสมาชิกของโควรัมมหาปุโรหิตหรือไม่

  ไม่ มหาปุโรหิตที่รับใช้ในฝ่ายประธานสาขาในสเตคไม่ใช่สมาชิกของโควรัมมหาปุโรหิต สมาชิกโควรัมของมหาปุโรหิตมีเฉพาะผู้มีการเรียกในฝ่ายประธานสเตค ฝ่ายอธิการ สภาสูง และเป็นผู้ประสาทพรที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีข้อกำหนดให้พวกเขาต้องเป็นมหาปุโรหิต

  4. เอ็ลเดอร์ที่รับใช้ในฝ่ายอธิการ (ตัวอย่างเช่น ในสเตคหนุ่มสาวโสด) เป็นสมาชิกโควรัมของมหาปุโรหิตหรือไม่

  ไม่ เอ็ลเดอร์ที่รับใช้ในฝ่ายอธิการไม่ใช่สมาชิกของโควรัมมหาปุโรหิต

  5. ฝ่ายประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ควรเยี่ยมหรือสัมภาษณ์สมาชิกโควรัมปีละครั้งหรือไม่ (ดู คู่มือเล่ม 2, 7.3.2)—นอกเหนือจากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจไตรมาสละครั้ง

  ใช่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่รับผิดชอบโดยรวม ฝ่ายประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ควรสัมภาษณ์สมาชิกโควรัมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของฐานะปุโรหิตทั้งหมด—รวมถึงความผาสุกของผู้ดำรงฐานะปุโรหิต คู่สมรสและครอบครัว—อย่างน้อยปีละครั้ง การสัมภาษณ์เหล่านี้ทำได้ตลอดปี การสนทนานี้ไม่ควรทำพร้อมกับการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจซึ่งมีคู่อยู่ที่นั่นด้วย

  6. ใครสามารถช่วยให้ฝ่ายประธานโควรัมเอ็ลเดอร์และฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์ทำงานแห่งความรอดสำเร็จ

  ฝ่ายประธานโควรัมเอ็ลเดอร์และฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์อาจจัดให้สมาชิกช่วยให้งานดังกล่าวสำเร็จตามความจำเป็น ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจเรียกสมาชิกให้เป็นผู้นำและช่วยเหลือในงานดังต่อไปนี้ งานรับใช้ งานพระวิหารและประวัติครอบครัว การแบ่งปันพระกิตติคุณ และงานสวัสดิการ

  7. วอร์ดมีโควรัมเอ็ลเดอร์หรือสมาคมสงเคราะมากกว่าหนึ่งกลุ่มได้หรือไม่

  ได้ ตามเจตนารมณ์ของ หลักคำสอนและพันธสัญญา 107:89 เมื่อวอร์ดมีผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคที่แข็งขันในจำนวนมากเป็นพิเศษ ผู้นำอาจจัดตั้งโควรัมเอ็ลเดอร์มากกว่าหนึ่งโควรัม ในกรณีเช่นนี้ โควรัมเอ็ลเดอร์แต่ละกลุ่มควรมีดุลยภาพตามสมควรในแง่ของอายุ ประสบการณ์ ตำแหน่งฐานะปุโรหิต และความเข้มแข็ง ใช้หลักการเดียวกันนี้กับสมาคมสงเคราะห์

  การปฏิบัติศาสนกิจ

  8. การปฏิบัติศาสนกิจประยุกต์ใช้กับสมาชิกของโควรัมมหาปุโรหิตอย่างไร

  ภายใต้การกำกับดูแลของอธิการ ผู้เป็นมหาปุโรหิตควบคุมในวอร์ด สมาชิกของโควรัมมหาปุโรหิตและครอบครัวมีบราเดอร์และซิสเตอร์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพวกเขาโดยโควรัมเอ็ลเดอร์และสมาคมสงเคราะหฺ์

  เนื่องจากฝ่ายประธานสเตคและฝ่ายอธิการมีความรับผิดชอบต่อสมาชิกทุกคนในสเตคหรือวอร์ด โดยปกติจึงไม่มอบหมายพี่น้องชายเหล่านี้ให้เป็นบราเดอร์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจต่อบุคคลหรือครอบครัวใดแบบเฉพาะเจาะจง อาจมอบหมายสมาชิกสภาสูงและผู้ประสาทพรที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ของท้องที่ ตามวิจารณญาณของประธานสเตค หากพวกเขาได้รับมอบหมาย จะได้รับมอบหมายจากประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ภายใต้การกำกับดูแลของอธิการวอร์ดของพวกเขา

  นอกจากหน้าที่รับผิดชอบสำคัญอื่นๆ เช่นการเป็นมหาปุโรหิตควบคุมและผู้พิพากษาใหญ่ในอิสราเอล อธิการยังมีหน้าที่รับผิดชอบพิเศษร่วมกับที่ปรึกษาคือการดูแลเยาวชน หลักคำสอนและพันธสัญญา 107:15 เขียนไว้ว่า “ฝ่ายอธิการเป็นประธานควบคุมฐานะปุโรหิต [แห่งอาโรน] นี้, และถือกุญแจหรือสิทธิอำนาจของฐานะปุโรหิตดังกล่าว.” คู่มือเล่ม 1 2.2 กล่าวว่า “สมาชิกในฝ่ายอธิการจะดูแลและบำรุงเลี้ยงเยาวชนชายและเยาวชนหญิงในวอร์ด”

  เช่นเดียวกัน ประธานสเตค ในฐานะมหาปุโรหิตควบคุมของสเตค เป็น “ผู้นำทางวิญญาณคนสำคัญอันดับแรกในสเตค” (คู่มือเล่ม 1 1.1.1) และ “ควบคุมงานแห่งความรอด” (คู่มือเล่ม 1 1.1.2)

  9. ประธานโควรัมเอ็ลเดอร์และประธานสมาคมสงเคราะห์เรียกที่ปรึกษาเพิ่มเพื่อช่วยงานปฏิบัติศาสนกิจได้หรือไม่

  ไม่ได้ ประธานหนึ่งคนมีที่ปรึกษาสองคน ถ้าผู้นำพบว่าจำเป็นต้องใช้คนเพิ่ม สามารถปรึกษากับอธิการเพื่อเรียกเลขานุการงานปฏิบัติศาสนกิจได้หนึ่งคนหรือมากกว่านั้น อาจมอบหมายให้เลขานุการงานปฏิบัติศาสนกิจทำงาน เช่น จัดกำหนดการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจและช่วยเตรียมรายงานการสัมภาษณ์ประจำไตรมาส

  10. บทบาทของผู้ประสานงานการปฏิบัติศาสนกิจและผู้ดูแลการปฏิบัติศาสนกิจมีอะไรบ้าง

  ไม่มีการเรียกผู้ประสานงานการปฏิบัติศาสนกิจและผู้ดูแลการปฏิบัติศาสนกิจแล้ว ผู้ที่ได้รับเรียกในตำแหน่งเหล่านี้ควรได้รับการปลด

  11. ใครสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ

  ฝ่ายประธานโควรัมเอ็ลเดอร์และฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์ทุกคนเป็นผู้สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ แม้ในวอร์ดขนาดใหญ่ ผู้นำจะจัดการเรื่องสัมภาษณ์ได้อย่างดีเมื่อสัมภาษณ์สัปดาห์ละสองสามรายโดยสมาชิกในฝ่ายประธานแต่ละคน การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างมีประสิทธิภาพไม่ต้องใช้เวลานาน

  12. ควรสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจในระหว่างไตรมาสเมื่อใด

  การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจสามารถและควรทำตลอดไตรมาส—และไม่ควรรอจนถึงสัปดาห์หรือเดือนสุดท้ายของไตรมาส ขณะผู้นำสัมภาษณ์อย่างสม่ำเสมอ พวกเขาจะพบว่าตนเองสามารถบรรลุจุดประสงค์ของการปฏิบัติศาสนกิจได้ทั้งทางโลกและทางวิญญาณ

  การรวมเยาวชนไว้ในการปฏิบัติศาสนกิจ

  13. การมอบหมายให้เยาวชนชายและเยาวชนหญิงปฏิบัติศาสนกิจกับคู่ที่เป็นผู้ใหญ่ ทำได้หรือไม่

  ได้ แนวทางในเอกสารก่อนหน้านี้ “การป้องกันและการตอบสนองต่อการทำทารุณกรรม” อนุญาตให้คู่ปฏิบัติศาสนกิจประกอบด้วยเยาวชนที่ได้รับมอบหมายให้คู่กับผู้ใหญ่ ไม่ถือว่า “การปฏิบัติศาสนกิจ” เป็น “กิจกรรม” หรือ “ชั้นเรียน” ตามที่อ้างไว้ในแนวทางดังกล่าว

  ผู้นำควรใช้วิจารณญาณจากการดลใจเมื่อมอบหมายเยาวชนให้เป็นคู่ปฏิบัติศาสนกิจ คู่ที่เป็นผู้ใหญ่ควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทำให้เข้าใจผิด พวกเขาควรระมัดระวังเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อยู่สองต่อสองตามลำพังเพื่อให้เยาวชนมีประสบการณ์ที่ปลอดภัยและให้ผลคุ้มค่า นอกจากนี้ควรใช้ปัญญาที่จะไม่มอบหมายเยาวชนให้ไปพบกับสถานการณ์ของบ้านหรือครอบครัวที่ยากลำบาก

  14. ยุวนารีและกุลสตรีทุกคนควรมีงานมอบหมายการปฏิบัติศาสนกิจหรือไม่

  อาจเชิญยุวนารีและกุลสตรีให้ปฏิบัติศาสนกิจ บิดามารดาและผู้นำให้คำปรึกษาแก่เยาวชนหญิงทุกคน และเมื่อสภาวการณ์เอื้ออำนวยและเธอเต็มใจรับใช้ อาจมอบหมายให้เธอปฏิบัติศาสนกิจได้ เยาวชนหญิงรับใช้เป็นคู่กับพี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์

  15. ใครเป็นผู้สื่อสารเรื่องงานมอบหมายการปฏิบัติศาสนกิจกับเยาวชน

  โดยความเห็นชอบของอธิการ สมาชิกคนหนึ่งในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์ให้งานมอบหมายการปฏิบัติศาสนกิจแก่ยุวนารีและกุลสตรี และโดยความเห็นชอบของอธิการ สมาชิกคนหนึ่งในฝ่ายประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ให้งานมอบหมายการปฏิบัติศาสนกิจแก่ผู้สอนและปุโรหิต