Loading...

Ang Priesthood Gipahiuli

Deskripsiyon
“Ang Priesthood Gipahiuli” from Songbook sa mga Bata (Cebuano).
Tuno
The Priesthood Is Restored
Credits

Mga pulong Joan D. Campbell, n. 1929. © 1969 IRI

Musika: Hal K. Campbell, n. 1927. © 1969 IRI. Gihan-ay © 1989 IRI

Mga Kasulatan