Fa’auta uira ra…

’Ei pīha’i iho vau i tō’u Fatu

Tātarara’a
“’Ei pīha’i iho vau i tō’u Fatu” from Te Mau Himene (Tahitian).
Fa’atanora’a
Bethany
Credits

D’après le texte anglais de Sarah F. Adams, 1805–1848

Musique de Lowell Mason, 1792–1872

Te mau pāpa’ira’a mo’a