Gospel Media

Maliban na lamang kung iba ang nakasaad, maaaring i-post ang mga materyal mula sa Media Library na bahagi ng site na ito sa iba pang website o sa ibang computer network para sa personal at di-pangkalakal na paggamit. Ang karapatang ito ay maaaring bawiin anumang oras sa anumang dahilan. Ang mga organisasyon at mga legal entity na nais gamitin ang mga materyal mula sa Media Library ay maaaring humingi ng pahintulot sa pamamagitan ng aming Permissions page. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa paggamit at pagbabahagi ng mga media ng Simbahan, tingnan lamang ang aming FAQ page.

      Tampok na mga Spotlight