Mītia ‘o e Ongoongoleleí

Tautautefito ki he nāunau ʻi he Laipeli Mītiá, ʻe lava ke ke ʻave nāunau he saiti ko ʻení ʻo fokotuʻu ʻi ha uepisaiti kehe pe ko ha netiueka fakakomipiuta ke fakaʻaongaʻi ki ha meʻa fakatāutaha, fakasiasi pea ʻikai fakakomēsialé, tukukehe ʻo ka toki fakahā atu. Ke maʻu ha fakamatala lahi ange ki hono fakaʻaongaʻi mo share ʻo e mītia ʻa e Siasí, vakaiʻi ʻemau peesi FAQ.

Kāinga Māʻoniʻoní: Ko e Talanoa ʻo e Siasi ʻo Sīsū Kalaisí ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní

Sort By: