Сайн мэдээний хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл

Мэдээллийн хэрэгслийн номын сангийн материалыг өөр вэбсайтад тавих болон өөрөөр заагаагүй бол хувийн, сүмийн, зар сурталчилгааны бус цахим сүлжээнд тавьж болно. Сүмийн мэдээллийн хэрэгслийг ашиглаж, хуваалцах талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ТТА хуудсаас авна уу.

БАГА НАСНЫ ХҮҮХДҮҮДИЙН ХЭРЭГЦЭЭНД НИЙЦҮҮЛЭХ НЬ