Mītia ‘o e Ongoongoleleí

Tautautefito ki he nāunau ʻi he Laipeli Mītiá, ʻe lava ke ke ʻave nāunau he saiti ko ʻení ʻo fokotuʻu ʻi ha uepisaiti kehe pe ko ha netiueka fakakomipiuta ke fakaʻaongaʻi ki ha meʻa fakatāutaha, fakasiasi pea ʻikai fakakomēsialé, tukukehe ʻo ka toki fakahā atu. Ke maʻu ha fakamatala lahi ange ki hono fakaʻaongaʻi mo share ʻo e mītia ʻa e Siasí, vakaiʻi ʻemau peesi FAQ.

PDF mo e ʻŪ-Tohi Fakaʻilekitulōniká

Lomiʻi ʻi ha fakatātā ʻi lalo ke ke sio ki he tatau fakaʻilekitulōnika ʻo e tohi ke download
Ke ke maʻu ha tokoni makehe, kātaki ʻo vakai ki heni Ngaahi fakahinohino ki hono fakahū ʻo e ʻū tohi fakaʻilekitulōniká ki hoʻo meʻangāué

Downloads ʻoku ʻi aí

 Kau Māʻoniʻoní Voliume 1 Ko e Fuka ʻo e Moʻoní
PDFdownload
ePubDownload
Kindle
/mobi
iTunes
Falekoloa
 
Amazon
Kindle
Falekoloa

 

Liahona - Mē 2015 
PDFDownload
ePubDownload
Kindle
/mobi
 
iTunes
Falekoloa
 
Amazon
Kindle
Falekoloa

 

Malanga ʻAki ʻEku Ongoongoleleí 
PDFdownload
ePubdownload
Kindle
/mobi
download
iTunes
Falekoloa
 
Amazoní
Kindle
Falekoloa
 
Ko e Fāmilí: Ko ha Fanongonongo ki Māmani
PDFdownload
ePub 
Kindle
/mobi
 
iTunes
Falekoloa
 
Amazon
Kindle
Falekoloa
 

Ke mamata ki he ngaahi foungá, lomiʻi ʻi he tefito/ʻuluʻi tohi takitaha ke fakaʻatalahi

Folofolá
HingoáPDFePubKindle
/Mobi
iBooks
Falekoloa
Amazon
Kindle
Falekoloa
Tohi Tapu Kātoádownloaddownloaddownload
Tohi ʻa Molomonádownloaddownloaddownload
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakavadownloaddownload
Mataʻi Tofe Mahuʻingádownloaddownload
Folofola ʻe Tolu kuo Fakatahaʻídownloaddownload
Ngaahi Lea ʻo e Konifelenisi Lahí
HingoáPDFePubKindle
/Mobi
iBooks
Falekoloa
Amazon
Kindle
Falekoloa
Liahona - Mē 2015downloaddownload   
Liahona - Mē 2015download    
Liahona - Nōvema 2014downloaddownload   
Liahona - Nōvema 2014download    
Liahona - Mē 2014downloaddownload downloaddownload
Liahona - Nōvema 2013downloaddownload   
Liahona - Nōvema 2013downloaddownload   
Liahona - Mē 2013downloaddownloaddownloaddownloaddownload
Liahona - Mē 2013downloaddownloaddownloaddownloaddownload
Liahona - Nōvema 2012downloaddownloaddownloaddownloaddownload
Liahona - Nōvema 2012downloaddownloaddownloaddownloaddownload
Liahona - Mē 2012downloaddownload downloaddownload
Liahona - Mē 2012downloaddownload downloaddownload
Ngaahi Akonaki ʻa e Kau Palesiteni ʻo e Siasí
HingoáPDFePubKindle
/Mobi
iBooks
Falekoloa
Amazon
Kindle
Falekoloa
Ngaahi Akonaki ʻa e Kau Palesiteni ʻo e
Siasí: Siosefa Sāmita
downloaddownload downloaddownload
Ngaahi Akonaki ʻa e Kau Palesiteni ʻo e
Siasí: Pilikihami ʻIongi
downloaddownload downloaddownload
Ngaahi Akonaki ʻa e Kau Palesiteni ʻo e
Siasí: Sione Teila
downloaddownload downloaddownload
Ngaahi Akonaki ʻa e Kau Palesiteni ʻo e
Siasí: Uilifooti Utalafi
downloaddownload downloaddownload
Ngaahi Akonaki ʻa e Kau Palesiteni ʻo e
Siasí: Lolenisou Sinou
downloaddownloaddownloaddownloaddownload
Ngaahi Akonaki ʻa e Kau Palesiteni ʻo e
Siasí: Siosefa F. Sāmita
downloaddownload downloaddownload
Ngaahi Akonaki ʻa e Kau Palesiteni ʻo e
Siasí: Hiipa J. Kalānite
downloaddownload downloaddownload
Ngaahi Akonaki ʻa e Kau Palesiteni ʻo e
Siasí: Siaosi ʻAlipate Sāmita
downloaddownload downloaddownload
Ngaahi Akonaki ʻa e Kau Palesiteni ʻo e
Siasí: Tēvita O. Makei
downloaddownload downloaddownload
Ngaahi Akonaki ʻa e Kau Palesiteni ʻo e
Siasí: Siosefa Filitingi Sāmita
downloaddownloaddownloaddownloaddownload
Ngaahi Akonaki ʻa e Kau Palesiteni ʻo e
Siasí: Hāloti B. Lī
downloaddownload downloaddownload
Ngaahi Akonaki ʻa e Kau Palesiteni ʻo e
Siasí: Sipenisā W. Kimipolo
downloaddownload downloaddownload
Ngaahi Akonaki ʻa e Kau Palesiteni ʻo e
Siasí: ʻEselā Tafu Penisoni
downloaddownloaddownloaddownloaddownload
Ngaahi Fanongonongó mo e Ngaahi Fanongongo Fakamafaiʻí
HingoáPDFePubKindle
/Mobi
iBooks
Falekoloa
Amazon
Kindle
Falekoloa
Ko e Fāmilí: Ko ha Fanongonongo ki Māmanidownload    
Ko e Kalaisi Moʻuí: Ko e Fakamoʻoni
ʻa e Kau ʻAposetoló
download    
Ko e Ngaahi Tefito ʻo e Tuídownload    
Tohi-tufa ʻa e Faifekaú 
HingoáPDFePubKindle
/Mobi
iBooks
Falekoloa
Amazon
Kindle
Falekoloa
Ko Hono Fakafoki mai ʻo e Ongoongolelei
ʻo Sīsū Kalaisí
downloaddownloaddownload  
Ko e Palani ʻo e Fakamoʻuídownloaddownloaddownload  
Ko e Ongoongolelei ʻo Sīsū Kalaisídownloaddownloaddownload  
Ko e Fono ʻo e Angamaʻádownloaddownloaddownloaddownload
Vahehongofulú mo e Ngaahi Foakídownloaddownloaddownload  
Ko e Lea ʻo e Potódownloaddownloaddownload  
Ko e Fakamoʻoni ʻa e Palōfita ko
Siosefa Sāmitá
download    
Hisitōlia ʻo e Siasí 
HingoáPDFePubKindle
/Mobi
iBooks
Falekoloa
Amazon
Kindle
Falekoloa
Kau Māʻoniʻoní Voliume 1 Ko e Fuka ʻo e Moʻonídownloaddownloaddownload  

-Tohi lēsoni-

Lakanga Taulaʻeiki Faka-Melekisētekí
HingoáPDFePubKindle
/Mobi
iBooks
Falekoloa
Amazon
Kindle
Falekoloa

Tohi Lēsoni ʻo e Lautohi Faka-Sāpaté 2015

     
Fakahinohino ki he Nāunau Fakalēsoni ʻo e 2015download    
Ngaahi Akonaki ʻa e Kau Palesiteni ʻo e
Siasí: ʻEselā Tafu Penisoni
downloaddownloaddownloaddownload
Ngaahi Fatongia mo e Ngaahi Tāpuaki ʻo e
Lakanga Fakataulaʻeikí, Konga A
download    
Ngaahi Fatongia mo e Ngaahi Tāpuaki ʻo e
Lakanga Fakataulaʻeikí, Konga B
downloaddownload   

Ngaahi Nāunau Fakatakimuʻa

     
Tohi Tuʻutuʻuni Fika 2: Ko Hono Puleʻi ʻo e Siasídownload    
Tohi Fakahinohino Maʻá e
Kau Taki ʻo e Lakanga Fakataulaʻeikí mo e Houalotú
downloaddownload   
Tohi Fakahinohino maʻá e Fāmilídownloaddownload   
Tohi Fakahinohino Maʻá e Kolódownloaddownload   

Ngaahi Nāunau Kehe

     
Malanga ʻAki ʻEku Ongoongoleleídownloaddownloaddownload  
Ngaahi Tefitoʻi Moʻoni ʻo e Ongoongoleleídownloaddownloaddownload  
ʻOku ʻIkai Ha Ui ʻe Mahuʻinga Ange ʻi he Faiakódownloaddownload downloaddownload
Fineʻofá
HingoáPDFePubKindle
/Mobi
iBooks
Falekoloa
Amazon
Kindle
Falekoloa

Tohi Lēsoni ʻo e Lautohi Faka-Sāpaté 2015

     
Fakahinohino ki he Nāunau Fakalēsoni ʻo e 2015download    
Ngaahi Akonaki ʻa e Kau Palesiteni ʻo e
Siasí: ʻĒselā Tafu Penisoni
downloaddownloaddownload
Ngaahi ʻOfefine ʻi Hoku Puleʻangádownloaddownloaddownload download
Ko e Fefine ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní, Konga Adownload    
Ko e Fefine ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní, Konga Bdownloaddownload   

Ngaahi Nāunau Fakatakimuʻa

     
Tohi Tuʻutuʻuni Fika 2: Ko Hono Puleʻi ʻo e Siasídownload    
Tohi Fakahinohino ʻa e
Kau Taki ʻo e Lakanga Fakataulaʻeikí mo e Houalotú
downloaddownload   
Tohi Fakahinohino maʻá e Fāmilídownloaddownload   
Tohi Fakahinohino Maʻá e Kolódownloaddownload   

Ngaahi Nāunau Kehe

     
Malanga ʻAki ʻEku Ongoongoleleídownloaddownloaddownload  
Ngaahi Tefitoʻi Moʻoni ʻo e Ongoongoleleídownloaddownloaddownload  
ʻOku ʻIkai Ha Ui ʻe Mahuʻinga Ange ʻi he Faiakódownloaddownload downloaddownload
Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné
HingoáPDFePubKindle
/Mobi
iBooks
Falekoloa
Amazon
Kindle
Falekoloa
Fakahinohino ki he Nāunau Fakalēsoni ʻo e 2015download    
Muimui ʻIate Au: Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné 2015download    
Ko Hono Fakahoko ʻa Hoku Fatongia ki he ʻOtuádownloaddownload   
Tuʻu Maʻu ʻi he Tuí: Ko Ha Huluhulu ki he Ongoongoleleídownloaddownloaddownload  
Ki Hono Fakamālohia ʻo e Toʻu Tupúdownloaddownload downloaddownload
Malanga ʻAki ʻEku Ongoongoleleídownloaddownloaddownload  
ʻOku ʻIkai Ha Ui ʻe Mahuʻinga Ange ʻi he Faiakódownloaddownload downloaddownload
Kau Finemuí
HingoáPDFePubKindleu
/Mobi
iBooks
Falekoloa
Amazon
Kindle
Falekoloa
Fakahinohino ki he Nāunau Fakalēsoni ʻo e 2015download    
Muimui ʻIate Au: Kau Finemuí 2015download    
Fakalakalaka Fakatāutaha ʻa e Kau Finemuídownloaddownload   
Tuʻu Maʻu ʻi he Tuí: Ko Ha Huluhulu ki he Ongoongoleleídownloaddownloaddownload  
Ki Hono Fakamālohia ʻo e Toʻu Tupúdownloaddownload downloaddownload
Malanga ʻAki ʻEku Ongoongoleleídownloaddownloaddownload  
ʻOku ʻIkai Ha Ui ʻe Mahuʻinga Ange ʻi he Faiakódownloaddownload downloaddownload
Palaimelí
HingoáPDFePubKindle
/Mobi
iBooks
Falekoloa
Amazon
Kindle
Falekoloa
Vakai ki Hoʻomou Fānau Īkí (Tohi Lēsoni ʻa e Nesilií)downloaddownload   
Ko e Fokotuʻutuʻu ki he Taimi Feʻinasiʻakí ki he 2015download    
Palaimeli 1, Fānau Au ʻa e ʻOtuádownloaddownload   
Palaimeli 2, Fili ki he Totonú Adownloaddownload   
Palaimeli 3, Fili ki he Totonú Bdownloaddownload   
Palaimeli 4, Tohi ʻa Molomonádownloaddownload   
Palaimeli 5, Tokāteline mo e Ngaahi Fuakavá
mo e Hisitōlia ʻo e Siasí
download    
Palaimeli 6, Fuakava Motuʻádownload    
Palaimeli 7, Fuakava Foʻoúdownloaddownload   
ʻOku ʻIkai Ha Ui ʻe Mahuʻinga Ange ʻi he Faiakódownloaddownload downloaddownload
Tohi Fakatātā ʻo e Ongoongoleleídownload    
Lautohi Faka-Sāpaté
HingoáPDFePubKindle
/Mobi
iBooks
Falekoloa
Amazon
Kindle
Falekoloa
Fakahinohino ki he Nāunau Fakalēsoni ʻo e 2015download    
Muimui ʻIate Au: Lautohi Faka-Sāpate 2015download    
Ngaahi Tefitoʻi Moʻoni ʻo e Ongoongoleleídownloaddownloaddownload  
Download ʻo e Tohi Lēsoni ʻa e Faiako
Fuakava Motuʻá he Tokāteline ʻo e Ongoongoleleí
download    
Tohi Fakahinohino ki he Ako
ʻa e Mēmipa ʻo e Kalasi Fuakava Motuʻá
download    
Tohi Lēsoni ʻa e Faiako ʻo e Tokāteline mo e Ngaahi Fuakavá mo e
Hisitōlia ʻo e Siasí
ʻi he Tokāteline ʻo e Siasí
download    
Tohi Fakahinohino ki he Ako ʻa e Mēmipa ʻo e Kalasí ʻi he Tokāteline mo e Ngaahi Fuakavá mo e
Hisitōlia ʻo e Siasí ʻi he
Tokāteline ʻo e Ongoongoleleí
download    
Ko Hotau Tukufakaholó: Ko ha Hisitōlia Nounou ʻo e
Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he
Ngaahi ʻAho Kimui Ní
downloaddownloaddownload  
Tohi Fakahinohino ki he Ako ʻa e Mēmipa ʻo e Kalasi
Tohi ʻa Molomoná
download    
Tohi Lēsoni ʻa e Faiako
Tohi ʻa Molomoná ʻi he Tokāteline ʻo e Ongoongoleleí
downloaddownload   
Tohi Fakahinohino ki he Ako ʻa e Mēmipa ʻo e Kalasi
Fuakava Foʻoú
downloaddownload   
Tohi Fakahinohino ki he Ako ʻa e Tokotaha Ako ʻi he
Ngaahi Fetuʻutaki ʻi he Nofo Malí mo e Fāmilí
downloaddownload   
Tohi Lēsoni ʻa e Faiako
Ngaahi Fetuʻutaki ʻi he Nofo-Malí mo e Fāmilí
downloaddownload   
Malanga ʻAki ʻEku Ongoongoleleídownloaddownloaddownload  
ʻOku ʻIkai Ha Ui ʻe Mahuʻinga Ange ʻi he Faiakódownloaddownload downloaddownload
Ko Hono Akoʻi mo Ako ʻo e Ongoongoleleí
Ko ha Tohi Tuʻutuʻuni maʻá e Kau Faiako mo e
Kau Taki ʻi he Seminelí mo e
ʻInisititiuti Fakalotú
downloaddownloaddownloaddownloaddownload
Tuʻu Maʻu ʻi he Tuí: Ko Ha Huluhulu ki he Ongoongoleleídownloaddownloaddownload  
Fāmilí
HingoáPDFePubKindle
/Mobi
iBooks
Falekoloa
Amazon
Kindle
Falekoloa
Tohi Fakahinohino maʻá e Fāmilídownloaddownload   
Tohi Fakatātā ʻo e Ongoongoleleídownload    
Malanga ʻAki ʻEku Ongoongoleleídownloaddownloaddownload  
Tuʻu Maʻu ʻi he Tuí: Ko Ha Huluhulu ki he Ongoongoleleídownloaddownloaddownload  
Hisitōlia Fakafāmilí
HingoáPDFePubKindle
/Mobi
iBooks
Falekoloa
Amazon
Kindle
Falekoloa
Ko ha Tohi Fakahinohino ʻa e Mēmipá ki he Temipalé
mo e Hisitōlia Fakafāmilí
downloaddownload   
Tohi Fakahinohino ʻa e Faiakó ki he Temipalé
mo e Hisitōlia Fakafāmilí
downloaddownload   
Seminelí mo e ʻInisititiutí
HingoáPDFePubKindle
/Mobi
iBooks
Falekoloa
Amazon
Kindle
Falekoloa
Tohi Fakahinohno ki Hono Ako ʻo e Tohi ʻa Molomoná
maʻá e Fānau Ako Semineli ʻi ʻApí
downloaddownloaddownloaddownloaddownload
Tohi Lēsoni ʻa e Faiako Tohi ʻa Molomoná
Seminelí
downloaddownloaddownloaddownloaddownload
Tohi Lēsoni ʻa e Faiako ʻo e Tohi ʻa Molomoná
Lēsoni Fakalotu 121-122
downloaddownloaddownloaddownloaddownload
Tohi Lēsoni ʻa e Tokotaha Ako Tohi ʻa Molomoná
Lēsoni Fakalotu 121-122
downloaddownloaddownloaddownloaddownload
Ko Hono Akoʻi mo e Ako ʻo e Ongoongoleleí:
Ko ha Tohi Tuʻutuʻuni maʻá e Kau Faiako mo e
Kau Taki ʻi he Seminelí mo e
ʻInisititiuti Fakalotú
downloaddownloaddownloaddownloaddownload
Talateu ki he Hisitōlia Fakafāmilí -
Tohi Lēsoni ʻa e Faiakó
downloaddownloaddownloaddownloaddownload
Talateu ki he Hisitōlia Fakafāmilí –
Tohi Lēsoni ʻa e Taha Akó
downloaddownloaddownloaddownloaddownload
Tohi Lēsoni ʻa e Faiako Semineli ki he Tokāteline mo e Ngaahi Fuakavá mo e
Hisitōlia ʻo e Siasí
downloaddownloaddownloaddownloaddownload
Tohi Fakahinohino ki he Ako ʻo e Tokāteline mo e Ngaahi Fuakavá maʻá e
Fānau ʻOku Ako Semineli ʻi ʻApí
downloaddownloaddownloaddownloaddownload
Tohi Lēsoni ʻa e Tokotaha Akó
Hisitōlia ʻo e Siasí ʻi he Kakato ʻo e Ngaahi Kuongá
downloaddownloaddownloaddownloaddownload
Teuteu ki he Temipalé
HingoáPDFePubKindle
/Mobi
iBooks
Falekoloa
Amazon
Kindle
Falekoloa
Fakakoloaʻi Mei ʻOlunga: Tohi Lēsoni ʻa e Faiako
Semineli Teuteu ki he Temipalé
downloaddownload   
Ko e Teuteu ke Hū ki he Temipale Māʻoniʻonídownloaddownload downloaddownload
Nofomalí mo e Fāmilí 
HingoáPDFePubKindle
/Mobi
iBooks
Falekoloa
Amazon
Kindle
Falekoloa
Tohi Lēsoni ʻa e Faiako
Ngaahi Fetuʻutaki ʻi he Nofo Malí mo e Fāmilí
downloaddownload   
Tohi Fakahinohino ki he Ako ʻa e Tokotaha Akó
Ngaahi Fetuʻutaki ʻi he Nofo Malí mo e Fāmilí
downloaddownload