Evaņģēlija mediju krātuve

Ja vien nav norādīts citādi, jūs varat izlikt mediju krātuves materiālus no šīs vietnes citās tīmekļvietnēs vai datortīklā personīgai, Baznīcas vai nekomerciālai lietošanai. Vairāk informācijas meklējiet mūsu Bieži uzdoto jautājumu (BUJ) lapā.

Audio lejupielādes

Lejupielādes ir MP3 formātā zip failā. Lai ielādētu noteiktus MP3, noklikšķiniet „Lejupielādēt pa nodaļai”. Skatiet pamācības ekrāna labajā pusē par to, kā atvērt jūsu audio failus mobilajās iOS un Android ierīcēs.

Izvēlētās lejupielādes

Ezras Tafta Bensona rokasgrāmatas vāku sīktēls audio grāmatas lejupielādei „Jesus the Christ” grāmatas vāku sīktēls. Noklikšķiniet, lai lejupielādētu „Jesus the Christ” audiogrāmatu.„The New Testament King James version” grāmatas vāki.Brošūras „Jaunatnes morāles stiprināšanai” apvākojums
Ezra Tafts Bensons
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
„Jesus the Christ”
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Jaunā Derība
 
*Audiogrāmata - M4B lejupielāde
*Lejupielādēt pa nodaļai
Jaunatnes morāles stiprināšanai
 
*Lejupielādēt „Daisy” versijā

Noklikšķiniet uz virsraksta, lai paplašinātu tēmu un piekļūtu audio lejupielādēm.
Pēc tam noklikšķiniet uz attēla, lai sāktu zip faila tiešu lejupielādi.

Svētie Raksti
Mormona Grāmatas apvākojums.Mācības un Derību grāmatas vāki.„The New Testament King James version” grāmatas vāki.„The Old Testament King James Version” grāmatas vāki.
Mormona Grāmata
 
*Audiogrāmata - M4B lejupielāde
*Lejupielādēt pa nodaļai
Mācība un Derības
 
*Audiogrāmata - M4B lejupielāde
*Lejupielādēt pa nodaļai
Jaunā Derība
 
*Audiogrāmata - M4B lejupielāde
*Lejupielādēt pa nodaļai
Vecā Derība
 
*Audiogrāmata - M4B lejupielāde
*Lejupielādēt pa nodaļai
Dārgās Pērles grāmatas vāki   
Dārgā Pērle
 
*Audiogrāmata - M4B lejupielāde
*Lejupielādēt pa nodaļai
   
Rakstvietu prasmīga pārzināšana 
„The Old Testament King James Version” grāmatas vāki.„The New Testament King James version” grāmatas vāki.Mormona Grāmatas apvākojums.Mācības un Derību grāmatas vāki.
Vecā Derība
 
*Audiogrāmata - M4B lejupielāde
Jaunā Derība
 
*Audiogrāmata - M4B lejupielāde
Mormona Grāmata
 
*Audiogrāmata - M4B lejupielāde
Mācība un Derības
 
*Audiogrāmata - M4B lejupielāde
Saistībā ar Svētajiem Rakstiem
„Book of Mormon Animated Stories” sīktēls. Jēzus apmeklē Amerikas kontinentu.„Doctrine and Covenants Animated Stories” sīktēls. Pravietis Džozefs Smits.„New Testament Animated Stories” sīktēls. Jēzus māca.„Old Testament Animated Stories” sīktēls „Degošais krūms”
Mormona Grāmatas stāsti
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Mācības un Derību stāsti
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Jaunās Derības stāsti
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Vecās Derības stāsti
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Svēto Rakstu studiju materiāli
Sīktēls. Jēzus māca nefijiešus.Sīktēls. Jēzus māca nefijiešus.Pirmā vīzija: Džozefs Smits, Debesu Tēvs un Jēzus KristusPirmā vīzija: Džozefs Smits, Debesu Tēvs un Jēzus Kristus
Mormona Grāmata: mācību ceļvedis nodarbību dalībniekiem
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Mormona Grāmata: evaņģēlija mācību rokasgrāmata skolotājiem
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Doctrine and Covenants and Church History Class Member Study Guide
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Mācība un Derības un Baznīcas vēsture: evaņģēlija mācību rokasgrāmata skolotājiem
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Jaunās Derības rokasgrāmatas apvākojuma sīktēls „Jēzus māca Kalna sprediķi”Jaunās Derības rokasgrāmatas vāka sīktēls „Jēzus māca Kalna sprediķi”PDS Vecās Derības rokasgrāmataPDS Vecās Derības rokasgrāmata
New Testament Class Member Study Guide
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Jaunā Derība: evaņģēlija mācību rokasgrāmata skolotājiem
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Old Testament Class Member Study Guide
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Vecā Derība:
evaņģēlija mācību
rokasgrāmata skolotājiem

 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Baznīcas prezidentu mācības
Ezras Tafta Bensona rokasgrāmatas vāku sīktēls audiogrāmatas lejupielādei Rokasgrāmatas „Baznīcas prezidentu mācības: Džozefs Fīldings Smits” apvākojumsRokasgrāmatas „Baznīcas prezidentu mācības: Lorenco Snovs” sīktēlsRokasgrāmatas „Baznīcas prezidentu mācības: Džordžs Alberts Smits” sīktēls
Ezra Tafts Bensons
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Džozefs Fīldings Smits
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Lorenco Snovs (2013. g.)
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Džordžs Alberts Smits (2012. g.)
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Rokasgrāmatas „Baznīcas prezidentu mācības: Džozefs Smits” apvākojuma sīktēlsRokasgrāmatas „Teachings of the Presidents of the Church: Spencer W. Kimball” apvākojuma sīktēlsRokasgrāmatas „Teachings of the Presidents of the Church: Wilford Woodruff” apvākojumsRokasgrāmatas „Teachings of the Presidents of the Church David O. McKay” apvākojums
Džozefs Smits (2008.-2009. g.)
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Spencer W. Kimball (2007. g.)
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Wilford Woodruff (2006. g.)
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Deivid O. McKay (2005. g.)
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Rokasgrāmatas „Teachings of the Presidents of the Church: Heber J. Grant” apvākojumsRokasgrāmatas „Teachings of the Presidents of the Church: John Taylor” apvākojumsRokasgrāmatas „Teachings of the Presidents of the Church: Harold B. Lee” apvākojumsRokasgrāmatas „Teachings of the Presidents of the Church: Joseph F. Smith” apvākojums
Heber J. Grant (2004. g.)
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
John Taylor (2003. g.)
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Harold B. Lee (2002. g.)
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Joseph F. Smith (2000.-2001. g.)
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Rokasgrāmatas „Teachings of the Presidents of the Church: Brigham Young” apvākojums   
Brigham Young (1998.-1999. g.)
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
   
Citas Baznīcas publikācijas 
„Addiction Recovery Program” grāmatas vāku sīktēls„Jesus the Christ” grāmatas vāku sīktēls. Noklikšķiniet, lai lejupielādētu „Jesus the Christ” audiogrāmatu.„Our Search for Happiness” grāmatas vāku sīktēls„Truth Restored” grāmatas vāku sīktēls
Addiction Recovery Program (Atkarības ārstēšanas programma)
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
„Jesus the Christ”
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
„Our Search for Happiness”„Truth Restored”
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
„Uzticīgi ticībai: evaņģēlija norādes” grāmatas vāku sīktēlsRokasgrāmatas „Sludini Manu evaņģēliju: misionāru kalpošanas rokasgrāmata” apvākojuma sīktēlsRokasgrāmatas „Teaching, No Greater Call” apvākojuma sīktēls„Mūsu mantojums: Baznīcas vēstures īss izklāsts” grāmatas vāku sīktēls
Uzticīgi ticībai: evaņģēlija norādes
 
* Lejupielādēt pa nodaļai
Sludini Manu evaņģēliju: misionāru kalpošanas rokasgrāmata
 
* Lejupielādēt pa nodaļai
Teaching, No Greater Call (Mācīšana — nav lielāka aicinājuma)
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Mūsu mantojums: Baznīcas vēstures īss izklāsts
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Rokasgrāmatas „Evaņģēlija principi” apvākojuma sīktēlsBrošūras „Jaunatnes morāles stiprināšanai” apvākojums  
Evaņģēlija principi (2008. g.)
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Jaunatnes morāles stiprināšanai
 
*Lejupielādēt „Daisy” versijā
  

‑Rokasgrāmatas‑

Melhisedeka priesterība
Rokasgrāmatas „Baznīcas prezidentu mācības: Džozefs Fīldings Smits” apvākojumsBrošūras „Ģimenes rokasgrāmata” apvākojuma sīktēls
Džozefs Fīldings Smits
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
 
Priesterības pienākumi un svētības, A daļa
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Priesterības pienākumi un svētības, B daļa
 
* Lejupielādēt pa nodaļai
Ģimenes rokasgrāmata
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Brošūras „Draudzes rokasgrāmata” apvākojuma sīktēlsRokasgrāmatas „Evaņģēlija principi” apvākojuma sīktēls
 
Rokasgrāmatas „Teaching, No Greater Call” apvākojuma sīktēls
Draudzes rokasgrāmata
 
* Lejupielādēt pa nodaļai
Sludini Manu evaņģēliju: misionāru kalpošanas rokasgrāmata
 
* Lejupielādēt pa nodaļai
Evaņģēlija principi (2008. g.)
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Teaching, No Greater Call (Mācīšana — nav lielāka aicinājuma)
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Palīdzības biedrība 
Rokasgrāmatas „Daughters in My Kingdom” apvākojuma sīktēlsRokasgrāmatas „Pēdējo dienu svēto sieviete, A daļa” apvākojuma sīktēlsRokasgrāmatas „Pēdējo dienu svēto sieviete, B daļa” apvākojuma sīktēls
Džozefs Fīldings Smits
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
 
Daughters in My Kingdom (Meitas Manā valstībā)
 
*Apmeklēt lapu
Pēdējo dienu svēto sieviete, A daļa
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Pēdējo dienu svēto sieviete, B daļa
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Brošūras „Ģimenes rokasgrāmata” apvākojuma sīktēlsBrošūras „Draudzes rokasgrāmata” apvākojuma sīktēls
Ģimenes rokasgrāmata
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Draudzes rokasgrāmata
 
* Lejupielādēt pa nodaļai
Sludini Manu evaņģēliju: misionāru kalpošanas rokasgrāmata
 
* Lejupielādēt pa nodaļai
Evaņģēlija principi (2008. g.)
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
   
Teaching, No Greater Call (Mācīšana — nav lielāka aicinājuma)
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
   
Sākumskola
Rokasgrāmatas „Primary Nursery” apvākojuma sīktēls Jēzus ar bērniemRokasgrāmatas „Sākumskola 1: Es esmu Dieva bērns” apvākojumsRokasgrāmatas „Sākumskola 2: Izvēlies pareizo A” apvākojumsRokasgrāmatas „Sākumskola 3: Izvēlies pareizo B” apvākojums
Rokasgrāmata „Nursery Manual”
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Sākumskola 1: Es esmu Dieva bērns
 
* Lejupielādēt pa nodaļai
Sākumskola 2: Izvēlies pareizo A
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Sākumskola 3: Izvēlies pareizo B
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Rokasgrāmatas „Sākumskola 4: Mormona Grāmata” apvākojumsRokasgrāmatas „Primary 5, Doctrine and Covenants” apvākojumsRokasgrāmatas „Primary 6: Old Testament” apvākojumsRokasgrāmatas „Sākumskola 7: Jaunā Derība” apvākojums
Sākumskola 4: Mormona Grāmata
 
* Lejupielādēt pa nodaļai
Primary 5: Doctrine and Covenants
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Primary 6: Old Testament
 
* Lejupielādēt pa nodaļai
Sākumskola 7: Jaunā Derība
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Rokasgrāmatas „Ticība Dievam — zēniem” apvākojumsRokasgrāmatas „Ticība Dievam — meitenēm” apvākojums  
Ticība Dievam — zēniem
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Ticība Dievam — meitenēm
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
  
Svētdienas skola 
Sīktēls. Jēzus māca nefijiešus.Sīktēls. Jēzus māca nefijiešus.Pirmā vīzija: Džozefs Smits, Debesu Tēvs un Jēzus KristusPirmā vīzija: Džozefs Smits, Debesu Tēvs un Jēzus Kristus
Mormona Grāmata: mācību ceļvedis nodarbību dalībniekiem
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Mormona Grāmata: evaņģēlija mācību rokasgrāmata skolotājiem
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Doctrine and Covenants and Church History Class Member Study Guide
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Mācība un Derības un Baznīcas vēsture: evaņģēlija mācību rokasgrāmata skolotājiem
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Jaunās Derības rokasgrāmatas vāku sīktēls „Jēzus māca Kalna sprediķi”Jaunās Derības rokasgrāmatas vāku sīktēls „Jēzus māca Kalna sprediķi”PDS Vecās Derības rokasgrāmataPDS Vecās Derības rokasgrāmata
New Testament Class Member Study Guide (Jaunās Derības mācību ceļvedis nodarbību dalībniekiem)
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Jaunā Derība: evaņģēlija mācību rokasgrāmata skolotājiem
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Old Testament Class Member Study Guide (Vecās Derības mācību ceļvedis nodarbību dalībniekiem)
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Vecā Derība:
evaņģēlija mācību
rokasgrāmata skolotājiem

 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Rokasgrāmatas „Sludini Manu evaņģēliju: misionāru kalpošanas rokasgrāmata” apvākojuma sīktēlsRokasgrāmatas „Teaching, No Greater Call” apvākojuma sīktēls
Laulība un ģimenes attiecības: dalībnieku studiju ceļvedis
 
* Lejupielādēt pa nodaļai
Laulība un ģimenes attiecības: skolotāja rokasgrāmata
 
* Lejupielādēt pa nodaļai
Sludini Manu evaņģēliju: misionāru kalpošanas rokasgrāmata
 
* Lejupielādēt pa nodaļai
Teaching, No Greater Call (Mācīšana — nav lielāka aicinājuma)
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Rokasgrāmatas „Evaņģēlija principi” apvākojuma sīktēls„Mūsu mantojums: Baznīcas vēstures īss izklāsts” grāmatas vāku sīktēls  
Evaņģēlija principi (2008. g.)
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Mūsu mantojums: Baznīcas vēstures īss izklāsts
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
  
Laulība un ģimene 
„One for the Money” grāmatas vāki„Ģimene — vēstījums pasaulei” sīktēlsBrošūras „A Parent’s guide” apvākojumsBrošūras „Ģimenes rokasgrāmata” apvākojuma sīktēls
One for the MoneyĢimene — vēstījums pasauleiA Parent’s Guide (Vecāku ceļvedis)
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Ģimenes rokasgrāmata
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Rokasgrāmatas „Laulība un ģimenes attiecības: dalībnieku studiju ceļvedis” apvākojumsRokasgrāmatas „Laulība un ģimenes attiecības: skolotāja rokasgrāmata” apvākojumsRokasgrāmatas „Sludini Manu evaņģēliju: misionāru kalpošanas rokasgrāmata” apvākojuma sīktēls 
Laulība un ģimenes attiecības: dalībnieku studiju ceļvedis
 
* Lejupielādēt pa nodaļai
Laulība un ģimenes attiecības: skolotāja rokasgrāmata
 
* Lejupielādēt pa nodaļai
Sludini Manu evaņģēliju: misionāru kalpošanas rokasgrāmata
 
* Lejupielādēt pa nodaļai
 
Rokasgrāmatas / Ceļveži 
Brošūras „Draudzes rokasgrāmata” apvākojuma sīktēls  
Draudzes rokasgrāmata
 
* Lejupielādēt pa nodaļai
Mācīšanas rokasgrāmata
 
* Lejupielādēt pa nodaļai
  
Sagatavošanās templim 
Dāvinājums no Debesu augstumiem: tempļa apmeklējuma sagatavošanās semināra skolotāja rokasgrāmatas sīktēlsRokasgrāmatas „Sagatavošanās ienākt svētajā templī” apvākojums  
Dāvinājums no Debesu augstumiem: tempļa apmeklējuma sagatavošanās semināra skolotāja rokasgrāmata
 
*Lejupielādēt pa nodaļai
Sagatavošanās ienākt svētajā templī  
Sezonāli 
„A Christmas Carol” grāmatas vāki   
A Christmas Carol
 
*Audiogrāmata - M4B lejupielāde
   

 

Ātrās saites