Toto poselství je určeno Svatým posledních dnů, které trápí přitažlivost ke stejnému pohlaví a kteří někdy ztrácejí odvahu, ale upřímně touží vést takový život, který by těšil našeho Otce v nebi.

Bůh miluje své děti


Toto poselství je určeno Svatým posledních dnů, které trápí přitažlivost ke stejnému pohlaví a kteří někdy ztrácejí odvahu, ale upřímně touží vést takový život, který by těšil našeho Otce v nebi.

Jste syn nebo dcera Boží a my na vás myslíme s vřelostí a láskou. I přesto, že v současné době pociťujete přitažlivost ke stejnému pohlaví, můžete být během tohoto života šťastni, vést morálně čistý život, vykonávat v Církvi smysluplnou službu, plně se radovat ze společenství s ostatními Svatými a nakonec obdržet všechna požehnání věčného života.

Nefi, prorok Knihy Mormonovy, vyjádřil pocity nás všech, když přiznal, že nezná „význam všech věcí.“ Avšak dosvědčil: „Vím, že Bůh miluje své děti“ (1. Nefi 11:17). Bůh skutečně miluje všechny své děti. Avšak na zodpovězení mnoha otázek, včetně některých týkajících se přitažlivosti ke stejnému pohlaví, musíme počkat do budoucna, možná až do příštího života. Bůh však zjevil prosté, neměnné pravdy, aby nás vedly. Miluje všechny své děti, a protože vás miluje, můžete Mu důvěřovat.

Vaše identita a potenciál

Jste drahocenný syn či dcera Boží. On zná nejen vaše jméno, zná vás. Jeho láska k vám je osobní. Než jste se narodili na tuto zem, žili jste v Jeho přítomnosti. Svůj předsmrtelný vztah k němu si nemůžete pamatovat, On však ano. Ačkoli Jeho děti mohou někdy dělat věci, které Ho zklamou, On je bude vždy milovat.

Když víte, kdo jste, a je pro vás útěchou ujištění, že vás Bůh miluje, snadněji porozumíte tomu, co si On pro vás přeje. Bůh si přeje, abyste měli všechna požehnání věčného života. Věčný život znamená daleko více než jen dlouhý nebo nekonečný život. Získat věčný život znamená stát se takovými, jako je Nebeský Otec, žít jako On a obdržet plnost radosti. Věčný život můžete obdržet, pokud se budete řídit stejnými zákony jako Bůh a pokud budete dělat to, co dělá On.

Plán štěstí

Bůh připravil plán spasení neboli plán štěstí, aby vám pomohl obdržet požehnání věčného života. Tento plán je obsažen v písmech; muži ani ženy ho nemohou přepsat, aby vyhovoval jejich tužbám. Bůh sám dává odměnu věčného života. U některých z největších požehnání slíbených v tomto plánu, včetně věčného života, nebylo záměrem, aby se dala získat ihned. Věčnost je dlouhá a smrtelnost je krátká. Když založíte svá rozhodnutí spíše na věčných zásadách než na pozemských výzvách či tužbách, můžete mít „pokoj v tomto světě a věčný život ve světě, který přijde“ (NaS 59:23).

Tato požehnání jsou založena na poslušnosti věčných zásad. Význam rodiny je jednou z těchto zásad. Nebe je organizováno do rodin, což vyžaduje muže a ženu, kteří svou moc tvořit společně používají v mezích, které stanovil Pán. Vztahy mezi osobami stejného pohlaví jsou v rozporu s tímto plánem. Kdyby zde nebyl jak manžel, tak manželka, nebyla by žádná věčná rodina ani žádná příležitost stát se takovými, jako je Nebeský Otec.

Za určitých okolností někteří odkládají vstup do manželství, protože se momentálně necítí přitahováni k osobám opačného pohlaví. I když mnozí Svatí posledních dnů přitažlivost ke stejnému pohlaví ve smrtelnosti překonají díky osobnímu úsilí, použití víry a spoléhání se na vykupující moc Usmíření, jiní se od tohoto problému v tomto životě možná neosvobodí. Dokonalý plán našeho Otce v nebi však pamatuje i na ty, kteří se snaží dodržovat Jeho přikázání, ale kteří ne z vlastní viny manželství na věčnost ve smrtelnosti neuzavřeli. Když se řídíme plánem Nebeského Otce, naše tělo, pocity a touhy budou v příštím životě zdokonaleny, aby tak každé Boží dítě mohlo nalézt radost v rodině skládající se z manžela, manželky a dětí.

Přitažlivost ke stejnému pohlaví v sobě zahrnuje hluboké emocionální, společenské a fyzické pocity. Všechny děti Nebeského Otce touží milovat a být milovány, včetně mnoha dospělých, kteří z různých důvodů zůstanou svobodní. Bůh ujišťuje své děti, včetně těch, které se v současné době cítí přitahovány k osobám stejného pohlaví, že jejich spravedlivé touhy budou nakonec Jeho vlastním způsobem a podle Jeho načasování plně uspokojeny.

Sebeovládání

Abychom se stali způsobilými pro požehnání našeho Nebeského Oce, každý z nás byl poslán na tuto zem na období zkoušky, během něhož čelíme různým pokušením a překážkám. Některé z těchto překážek jsou spojené s naším fyzickým tělem. Před tímto životem jsme fyzické tělo neměli, a proto se musíme naučit žít s jeho nedostatky a porozumět jeho podnětům, nutkáním a potřebám. A často se musíme naučit říci „ne“. Toto ovládání vlastního fyzického těla je velmi důležité, protože v příštím životě budeme mít toto tělo ve zdokonalené podobě.

Naše těla jsou posvátná, v písmech jsou někdy označována jako „chrámy Boží“. Mnozí lidé s přitažlivostí ke stejnému pohlaví dbají na posvátnost svého těla a na měřítka, která Bůh stanovil – aby sexualita byla projevována „pouze mezi mužem a ženou, kteří jsou zákonně oddáni jako manžel a manželka“. („Rodina – Prohlášení světu“, Liahona, červen 1996, 10.) Život těchto lidí těší našeho Otce v nebi. Někteří však překračují tuto hranici a poddávají se nemorálnímu jednání. Touha po tělesném uspokojení neopravňuje nikoho k nemorálnosti.

Pravé štěstí zdaleka nespočívá jen v naplňování tělesných nutkání. Tato nutkání slábnou, když jsou uspokojeny naše základní citové potřeby – například potřeba komunikovat s druhými a sloužit druhým. Pravé štěstí pochází ze sebeovládání, sebeúcty a správného směru v životě. Pochází ze svědectví o pravé nauce – včetně toho, kdo jste a kým se můžete stát – a ze života podle Božího plánu štěstí.

Mnozí lidé s přitažlivostí ke stejnému pohlaví mají silné svědectví o evangeliu, a proto podle této přitažlivosti nejednají. Samotnou přitažlivostí se nezpůsobilým nestáváte. Jestliže se vyvarujete nemorálních myšlenek a skutků, nepřestoupili jste přikázání, i když takovou přitažlivost pociťujete. První předsednictvo prohlásilo: „Existuje rozdíl mezi nemorálními myšlenkami a pocity a mezi zapojením se jak do nemorálního heterosexuálního, tak jakéhokoli homosexuálního chování“. (Dopis, 14. listopad, 1991.)

Tato zásada se vztahuje na všechny Boží děti, neboť On prohlásil, že všechny sexuální vztahy mimo manželství jsou nepřijatelné. Každý má pokušení, avšak jedním z cílů smrtelnosti je naučit se pokušení překonávat. President David O. McKay krásně popsal duchovnost jako „vědomí svého vítězství nad sebou“. (Conference Report, Oct. 1969, 8.) Tato pokušení, která jsou obecně nevítaná, mohou být mocná, avšak nikdy nejsou tak silná, aby nás připravila o naši svobodu volby. Starší Dallin H. Oaks řekl: „Každý z nás má nějaké pocity, které si nevybral, ale evangelium Ježíše Krista nás učí, že i přesto máme moc odolat a své pocity změnit (když je to potřeba) a zajistit, aby nás nevedly k zaobírání se nevhodnými myšlenkami nebo k hříšnému chování.“ („Přitažlivost ke stejnému pohlaví“, Liahona, březen 1995, 14.) Nevhodné myšlenky zeslábnou, když je ihned nahradíte povznášejícími, tvořivými myšlenkami.

Ve svém hledání sebeovládání pamatujte na význam spravedlivého života jak v soukromí, tak před lidmi. President Gordon B. Hinckley nás nabádal: „Naše chování na veřejnosti musí být bezúhonné. Naše chování v soukromí je ještě důležitější. Musí vyjadřovat zásady stanovené Pánem. Nemůžeme se poddávat hříchu, natož abychom se snažili své hříchy skrývat.“ („Osobní způsobilost při používání kněžství“, Liahona, červenec 2002, 58.)

Jestliže jste porušili Boží přikázání nebo své smlouvy, můžete činit pokání. Usmířením zaplatil Ježíš Kristus za vaše hříchy a Bůh vám odpustí. Když učiníte úplné a upřímné pokání, nemusíte se minulými hříchy zabývat. Pánův příkaz, abychom „odpouštěli všem lidem“, zahrnuje požadavek odpustit i sobě (viz NaS 64:10).

Porozumění věčným pravdám je silnou motivací pro spravedlivé chování. Nejvíce vám pomůže, když se soustředíte na věci, které můžete v současné době pochopit a ovládat, a nebudete plýtvat energii nebo zvětšovat svou frustraci tím, že si budete dělat starosti s tím, co Bůh ještě plně nezjevil. Zaměřte se na život podle jednoduchých pravd evangelia Ježíše Krista. Náklonnost ke stejnému pohlaví může být velmi silná, ale skrze víru v Usmíření můžete získat sílu vzepřít se veškerému nevhodnému jednání a udržet svůj život bez hříchu.

Naplňujte svůj život dobrotivostí

Někdo moudře řekl, že pokud zasejeme do zahrady dobrá semena, nebude ji potřeba tolik okopávat. Když podobně naplníme svůj život duchovní potravou, kterou nám Bůh poskytl, můžeme snadněji ovládnout své sklony a stát se pány sebe samých. To znamená vytvářet každý den pozitivní prostředí, v němž se může Duchu dařit, a vyvarovat se prostředí s pokušením, které Ducha zahání. Pozitivní prostředí zahrnuje soustavné soukromé i veřejné uctívání, návštěvy shromáždění, půst, návštěvy chrámu, službu, čtení písem, modlitbu, společenství s dobrými přáteli a vliv povznášející literatury a hudby. Když se obklopíte těmito věcmi, vaše zahrada ponese dobré ovoce a bude radostí pro vás a pro vašeho Otce v nebi. Štěstí sklidíme rozvíjením hodnotných věcí, ne pouze odstraněním toho, co Boha uráží.

Jedním velmi důležitým způsobem, jak naplnit vaši duchovní zahradu dobrými semeny, je aktivně se účastnit práce v Církvi. I když přitažlivost ke stejnému pohlaví může pokračovat a může živit nevyřešené napětí, posílí vás služba v Církvi a vliv ostatních členů Církve, kteří sdílejí tutéž víru a kteří uzavřeli tytéž smlouvy jako vy. Přijímání svátosti, zpěv náboženských písní Sionu a poslech povznášejících proslovů, toto vše přispívá k vašemu duchovnímu růstu. Zanedbávání těchto pozitivních vlivů a odchod z Církve kvůli ztrátě odvahy, pocitu zavržení nebo pocitu, že tam nepatříte, může pouze ublížit vaší duchovnosti a vaší touze ovládat své skutky.

Někteří lidé s přitažlivostí ke stejnému pohlaví se cítí zavrženi, protože k nim členové Církve nebyli vždy laskaví. Žádný člen Církve by nikdy neměl být netolerantní. Když vůči druhým projevujete lásku a laskavost, dáváte jim příležitost změnit svůj postoj a plněji následovat Krista.

Kromě naplnění vaší zahrady pozitivními vlivy se musíte také vyvarovat jakéhokoli vlivu, který by mohl ublížit vaší duchovnosti. Jedním z těchto špatných vlivů je posedlost myšlenkami a pocity týkajícími se stejného pohlaví nebo soustředění se na ně. Není prospěšné stavět homosexuální sklony na odiv či na ně zbytečně upozorňovat nebo o nich mluvit. Je lepší vybírat si takové přátele, kteří své homosexuální pocity veřejně neprojevují. Pečlivý výběr přátel a rádců, kteří vedou tvořivý a spravedlivý život, je jedním z nejdůležitějších kroků k tomu, jak být tvůrčí a ctnostný. Sdružování se s osobami stejného pohlaví je přirozené a vhodné, pokud stanovíte rozumné hranice, abyste se vyvarovali nevhodné a nezdravé citové závislosti, která by nakonec mohla vyústit v tělesné a sexuální důvěrnosti. Morální riziko spočívá v tom, že si vytvoříte natolik blízký vztah s jedním přítelem stejného pohlaví, že by to mohlo vést k neřestem, které Pán odsoudil. Nejdůležitější vztahy, které máme, jsou vztahy s naší rodinou, protože naše pouta k nim mohou být věčná.

Dalším nepříznivým vlivem je beznaděj. Ta často vyplývá z toho, že nedostatečně chápeme trvalou Boží lásku a nemáme v ni dostatečnou důvěru, i když jsme k ní získali přístup skrze moc Usmíření. Naději můžete nalézt ve skutečnosti, že každé požehnání, které Nebeský Otec v plánu štěstí zamýšlel, zůstává dosažitelné pro každé z Jeho dětí. Beznaděj a pochyby mohou vést k tomu, že se stáhneme, k hledání chyb a k netrpělivosti s tím, že všechny odpovědi a řešení životních problémů nepřicházejí hned. Duch Boží přináší útěchu a štěstí. Důvěřujte Pánovi. Za problémy, kterým v tomto životě plně nerozumíte, nesvalujte vinu na nikoho – ani na sebe, ani na své rodiče, ani na Boha.

Pornografie je ve všech svých lstivých a škodlivých podobách zvláště špatným, nebezpečným a návykovým vlivem. Obrazy, kterým je vaše mysl vystavena, dokonce i na krátký okamžik, jsou zaznamenány a vystoupí v okamžiku slabosti, aby zlomily vaše odhodlání. Spravedlivé skutky jsou výsledkem čistoty myšlenek, kterou podporuje povznášející literatura, rozhovory, hudba a další prostředky.

Někteří lidé byli v raném věku zneužíváni nebo se v mládí zabývali sexuálním experimentováním. Pokud se to stalo vám, pochopte prosím, že zneužívání druhými nebo zkušenosti z mládí nemají být důvodem pro současný pocit viny, nehodnosti nebo zavržení Bohem nebo Jeho Církví. Naivní omyly v mládí nečiní mladé lidi náchylné k přitažlivosti ke stejnému pohlaví v dospělosti.

Nejúspěšnější v ovládání svého života budete tehdy, když budete stále vyživovat svého ducha. Když dlouhou dobu nebudete jíst a potom si vždy dáte velkou porci jídla, nepřispěje to k vašemu tělesnému zdraví. Podobně když budete nepravidelně živit svého ducha, byť velkými porcemi, nepřinese vám to stejné výsledky jako stálé denní vyživování vašeho ducha.

„Jděte kupředu“

President Gordon B. Hinckley slíbil, že ti, kteří pociťují přitažlivost ke stejnému pohlaví, avšak tyto sklony neprojevují, mohou „jít kupředu stejně jako všichni ostatní členové Církve“ („Co o nás lidé chtějí vědět?“ Liahona, leden 1999, 82.)

Pokud žijete podle měřítek, která Bůh stanovil, a naplňujete svůj život hodnotnými věcmi, bude váš život plný naděje a můžete v tomto životě očekávat příležitosti ke smysluplné službě, společenskému začlenění a duchovnímu růstu.

Je užitečné promluvit si s vaším biskupem a dalšími vedoucími kněžství, kteří drží klíče k inspirovaným radám pro členy vaší místní církevní jednotky. Pokud se na ně obrátíte s pokorou a upřímností, projeví vám při poradě s vámi soucit a lásku. První předsednictvo prohlásilo: „Povzbuzujeme vedoucí a členy Církve, aby s láskou a s pochopením podávali pomocnou ruku těm, kteří čelí těmto obtížím. Mnozí zareagují na křesťanskou lásku a inspirované rady.“ (Dopis, 14. listopadu 1991.) Také je často užitečné vyhledat vedení u odborných poradců, kteří mají zkušenosti s tématem přitažlivosti ke stejnému pohlaví a jejichž rady jsou v souladu s učením evangelia.

Když vyhledáváte pomoc druhých, dbejte na to, abyste se v oblasti své duchovní síly nestali závislými pouze na nich. Váš biskup a další vedoucí vám mohou poradit a mohou vás učit pravým zásadám Božího plánu pro Jeho děti, ale skutečně trvalá síla, kterou potřebujete, musí přijít od Pána, když se poddáte vlivu Ducha Svatého a budete projevovat víru v Ježíše Krista. Pouze tehdy budete mít trvalé odhodlání a dostatečnou sílu zdržet se chování a myšlenek, které se Bohu nelíbí.

Mnoho Svatých posledních dnů s přitažlivostí ke stejnému pohlaví pokračuje ve svém životě tak, že se pečlivě drží měřítek evangelia, zůstávají blízko Pánu a v případě potřeby získávají církevní a odbornou pomoc. Jejich život je bohatý a uspokojující a mohou být ujištěni, že nakonec obdrží všechna požehnání věčného života.

Učení evangelia se v mnoha oblastech, včetně morálního chování, velmi liší od způsobů a učení světa. Tyto rozdíly vyplývají z našeho porozumění daru věčného života, který pro nás Nebeský Otec připravil, a podmínkám nutným k tomu, abychom ho obdrželi. Nikdo není, ani by nikdy nemohl být, vyloučen z okruhu Boží lásky ani z otevřené náruče Jeho Církve, neboť všichni jsme Jeho milovaní synové a dcery. Jak řekl president Hinckley: „Naše srdce soucítí s těmi, kteří se potýkají s pocity náklonnosti ke stejnému pohlaví. Pamatujeme na vás před Pánem, máme pro vás pochopení, pohlížíme na vás jako na naše bratry a sestry.“ („Stand Strong against the Wiles of the World,“ Ensign, Nov. 1995, 99.)