บล็อก

เรื่องราวเบื้องหลังคำสวดอ้อนวอนแห่งความสำนึกคุณของข้าพเจ้า

การตื่นแบบไม่คาดคิด

ท่านเคยมีประสบการณ์ตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมกับความคิดหรือความประทับใจที่แจ่มชัดหรือไม่? ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติศาสนกิจในฐานะประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ข้าพเจ้าเคยตื่นแบบไม่คาดคิดเช่นนั้น เหตุการณ์ดังกล่าวหลายครั้งพิสูจน์ให้เห็นว่านั่นคือช่วงเวลาพิเศษและศักดิ์สิทธิ์จากพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าต้องการแบ่งปันประสบการณ์ดังกล่าวเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับข่าวสารพิเศษทางวีดิทัศน์ที่ท่านจะได้ชมวันนี้ วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020

ไม่กี่สัปดาห์ก่อน ข้าพเจ้าตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมกับความคิดว่าควรเอ่ยคำสวดอ้อนวอนแห่งความสำนึกคุณเพื่อบุตรธิดาทุกคนทั่วโลกของพระผู้เป็นเจ้า ความคิดข้าพเจ้าท่วมท้นไปด้วยทุกอย่างที่เราควรสำนึกคุณและวิธีที่การแสดงความสำนึกคุณเช่นนั้นจะเป็นวิญญาณแห่งการเยียวยาในชีวิตเรา ตอนที่ได้รับการดลใจ รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเข้ามาในความคิดและจิตใจข้าพเจ้า รวมทั้งเวลาและวิธีที่ข้าพเจ้าควรแบ่งปันข่าวสารนี้ ข่าวสารในวีดิทัศน์ที่แบ่งปันวันนี้ไม่ใช่ข่าวสารที่มาโดยบังเอิญ แต่เป็นข่าวสารจากสวรรค์

ของประทานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้า

ตั้งแต่ข้าพเจ้ารับใช้เป็นประธานศาสนจักรในปี 2018 สิ่งหนึ่งที่พระวิญญาณเน้นย้ำในความคิดข้าพเจ้ามาโดยตลอดคือพระเจ้าทรงเต็มพระทัยเปิดเผยพระดำริและพระประสงค์ของพระองค์เพียงใด สิทธิพิเศษอันน่าอัศจรรย์ของการได้รับการเปิดเผยเป็นของประทานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมอบให้บุตรธิดาของพระองค์—และมีให้เราทุกคน

ไม่ว่าท่านเป็นใคร ท่านสามารถสวดอ้อนวอนขอการนำทางและการทรงนำจากพระบิดาบนสวรรค์ในชีวิตท่านได้ ถ้าท่านฝึกฟังพระเจ้าผ่านการกระตุ้นเตือนของพระองค์ ท่านอาจได้รับการนำทางจากสวรรค์ทั้งเรื่องใหญ่และเรื่องเล็ก

ข้าพเจ้าสำนึกคุณต่อการตื่นที่ข้าพเจ้าได้รับมาในชีวิตซึ่งช่วยให้ข้าพเจ้ารู้ว่าทุกวันนี้ฟ้าสวรรค์เปิดอยู่จริง พระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมที่สุดของการเอาใจใส่พระประสงค์ของพระบิดาและการขอบคุณในทุกสิ่ง

จงขอบพระคุณในทุกกรณี

ตามที่ข้าพเจ้าพูดในข่าวสารวีดิทัศน์ ข้าพเจ้าสรุปไว้ว่าการนับพระพรนั้นดีกว่าการย้อนนับปัญหาของเรายิ่งนัก ไม่ว่าสถานการณ์ของเราจะเป็นอย่างไร การแสดงความสำนึกคุณสำหรับสิทธิพิเศษที่เราได้รับเป็นยาทางวิญญาณที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งเห็นผลเร็วและยั่งยืน พูดง่ายๆ คือ “จงขอบพระคุณในทุกกรณี” (1 เธสะโลนิกา 5:18)

โปรดพิจารณายอมรับคำเชิญชวนของข้าพเจ้าในการทำให้โซเชียลมีเดียเจ็ดวันต่อจากนี้ท่วมท้นไปด้วยบันทึกความสำนึกคุณส่วนตัวของท่านเองโดยใช้แฮชแท็ก #ขอบคุณ โปรดร่วมกับข้าพเจ้าและคนอื่นๆ ในการน้อมขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าผ่านการสวดอ้อนวอนประจำวัน คำสวดอ้อนวอนสามารถทำให้เกิดปาฏิหาริย์ ขอให้เราทุกคนหันมาหาพระผู้เป็นเจ้าและวางใจพระองค์อย่างเต็มที่มากขึ้น


แบ่งปันพลังความสำนึกคุณ

อำนาจการเยียวยาของความสำนึกคุณเป็นข่าวสารสำหรับทุกคน เราขอให้ท่านแบ่งปันวีดิทัศน์นี้และคำเชิญชวนกับครอบครัวและเพื่อนๆ ให้ช่วยกันทำให้โซเชียลมีเดียเจ็ดวันต่อจากนี้ท่วมท้นไปด้วยคลื่นแห่งความสำนึกคุณ

ความคิดเห็น
0