Giunsa nimo sa pag #PaminawKaniya? Si Elder Quentin L. Cook nagsulti nga ang Ginoo andam sa paghatag kanato og mga tubag og panabot sa atong pag #PaminawKaniya.
Blog

Maningkamot sa “Pagpaminaw Kaniya” aron Makadawat og Giya sa mga Panahon sa Panginahanglan

Kita makadawat og pagpadayag pinaagi sa regular, makanunayon nga pasalig, pagpaningkamot sa pagserbisyo sa ubang mga tawo, ug pagpaningkamot sa pagpanalangin sa atong kaugalingong mga pamilya. Kon kita maningkamot sa pagpaminaw Kaniya, kita makadawat niana nga giya sa panahon sa panginahanglan.

Ako Nakakat-on sa Pagpaminaw Kaniya sa Batan-on Pa Ko

Sa bata pa ko, ang akong inahan mitudlo nako sa pag-ampo ug paghigugma sa Manluluwas aron sa “pagpaminaw Kaniya.” Nakahinumdom ko sa akong labing unang mga kasinatian, sa dihang mag-singko anyos pa lang ko, ang igsoong lalaki sa akong inahan nagserbisyo sa Ikaduhang Gubat sa Kalibotan sakay sa panggubat nga barko didto sa Pasipiko. Sa hapit na gayod mahuman ang gubat, iyang nasayran nga ang iyang igsoong lalaki namatay, ug nakapahugno kaayo kini kaniya. Suod kaayo siya niini nga igsoong lalaki, ug wala ko sukad makakita niya nga ingon gayod kasubo. Misulod siya sa iyang kwarto, ug nabalaka ko niya. Giablihan nako ang pultahan ug milili, nagluhod siya kilid sa iyang higdaanan, nag-ampo. Misugod ko sa pagbati og tinuod nga kalinaw nga milukop kanako. Sa bata pa ko, siya kanunayng mitabang nako nga makasabot kon unsaon pag-ampo—wala mogamit og balik-balik nga mga pulong, apan sa direkta gayod nga paagi. Ang una nako nga mga kasinatian nga may kalabotan sa impluwensiya sa Espiritu Santo mao ang konsuwelo, kahupayan, ug kalinaw.

Sa akong pagdako, mipadayon ko sa “pagpaminaw Kaniya” diha sa lainlaing mga paagi, sama sa gibuhat natong tanan. Ania ang pipila ka ehemplo nga gusto nakong ipaambit.

Ako Maminaw Kaniya pinaagi sa mga Kasulatan, Pag-ampo, ug sa Espiritu Santo

Ang pagkat-on sa pag-ila sa Espiritu Santo sa sayong bahin sa kinabuhi nakatabang nako sa paghimo og dagko nga mga desisyon nga nakaimpluwensiya sa akong kinabuhi sa talagsaon nga mga paagi. Sa dihang ang akong igsoong lalaki miabot sa pangidaron sa usa ka misyonaryo, ang akong pamilya nagdahom nga dili siya magmisyon tungod kay panahon kadto sa Gubat sa Korea. Usa ka pakigsabot sa gobyerno mitugot lang og usa ka tawo gikan sa matag ward nga moserbisyo sa usa ka higayon, ug sa among ward aduna nay usa nga nagserbisyo.

Sa among kasurprisa, ang bishop nakigsulti niya ug miingon, “Wala mi moisyu nimo og tawag niining higayona, ug kahibalo mi nga ang imong amahan dili aktibo, apan mahimo ka ba nga makigsulti niya?” Gihimo kadto sa akong igsoong lalaki. Ang akong amahan dili gyod gusto nga magmisyon siya ug gani mitanyag nga tabangan siya nga makaeskwela sa eskwelahan nga pangmedikal.

Ang akong isgoong lalaki ug ako hapit tibuok gabii nga naghisgot niining butanga. Miabot kami sa konklusyon nga si Jesukristo mao ang Manluluwas sa kalibotan, Siya mihangyo og mga tawo nga mamahimo Niya nga mga representante isip mga misyonaryo, ang Basahon ni Mormon tinuod, ang Pagpahiuli tinuod, ug kadto nga mga butang hilabihan gayod ka importante sa paghimo og desisyon nga magmisyon. Busa nakahukom siya nga magmisyon. Gihimo namo ang tanang proseso sa paghunahuna og maayo, midangop sa mga kasulatan ug pag-ampo. Kadto ang unang higayon nga ako nag-ampo uban sa “tinuod nga katuyoan” ug nakadawat og tubag sa paagi nga akong nailhan nga ang Espiritu Santo naglihok ngari kanako. Naamgohan nako nga hapit sa matag desisyon nga akong himoon sa tibuok nakong kinabuhi gibase niini nga proseso ug pagpamatuod.

Ako Nakakat-on sa Pagpaminaw Kaniya pinaagi sa Lig-on nga mga Impresyon isip usa ka Misyonaryo

Nianang gabhiona nakahukom ko nga magmisyon usab ako. Kusganon kaayo kadto. Walay butang nga makapugong nako sa pagmisyon human niana—determinado kaayo ko.

Sa natad sa misyon, adunay usa ka higayon nga ang tanan namong mga pakigsabot napakyas. Ang akong kompanyon sa misyon ug ako bag-o pa lang diha sa lungsod ug naningkamot sa pagpangita og tawo nga katudloan tungod kay walay mga miyembro. Miadto kami sa usa ka bungtod ug nag-ampo, ug sa among pagpauli aduna kami kusog kaayo nga impresyon nga “mohunong dinhi ug manuktok sa mga balay aron mangita og katudloan,” busa naminaw kami. Miadto kami og lima ka balay, ug nianang higayona wala kami maghunahuna nga mahinungdanon kadto. Hinoon, kadto nga mga pamilya padayon nga gitudloan human niana. Duha niana nga mga pamilya mipasakop sa Simbahan, ug ang mga bana human niana nahimong mga presidente sa branch. Ang asawa sa lain niana nga mga pamilya mipasakop sa Simbahan ug nahimong presidente sa Relief Society.

Ako Naminaw Kaniya isip usa ka Bishop

Katuigan ang milabay, sa dihang ako usa ka bishop, nakadawat ko og daghang giya. Usa ka kasinatian nga akong gipaambit kaniadto mao ang higayon sa dihang usa ka magtiayon mitawag kanako nga may pagkadinalian sa ilang tingog. Miingon sila, “Kinahanglan mi nga makigkita nimo karon dayon!” Aduna unta koy biyahe sa eroplano alang sa usa ka pakigsabot sa negosyo didto sa New York, apan giingnan nako sila nga paarion lang. Human sa tawag, miluhod ko ug nag-ampo. Aduna na koy pagpadayag nga nasinati nga nagsulti nako kon unsay ilang problema ug kon unsaon nako sila sa pagtambag. Sa dihang miabot na sila, nakahimo ko sa paghatag nila sa eksakto nga tambag nga kinahanglan nilang madawat.

Bisan kon mubo ra kaayo ang akong panahon, ang Espiritu Santo mihatag kanako og tukmang giya ug direksyon. Kon magkinahanglan ko og espesyal nga espirituhanong panalangin—isip usa ka tigpangalagad, usa ka misyonaryo, o usa ka magtutudlo—mao kana ang higayon nga ang Espiritu Santo sa kasagaran moabot. Usa kini ka panalangin nga makadawat niini nga giya. Apan ang atong kinabuhi kinahanglan nga anaa sa kahan-ay, ug kita kinahanglan nga andam sa pagtuman sa mga katuyoan sa Ginoo.

Ako Naminaw Kaniya Kon Ako Mopakita og Pasalig ug Paningkamot

Gibati nako nga kita makadawat og pagpadayag pinaagi sa regular, makanunayon nga pasalig, pagpaningkamot sa pagserbisyo sa ubang mga tawo, ug pagpaningkamot sa pagpanalangin sa atong kaugalingong mga pamilya. Kon kita maningkamot sa pagpaminaw Kaniya, kita makadawat niana nga giya sa panahon sa panginahanglan.

Ganahan ko sa unsay gisulti ni Presidente Spencer W. Kimball: “Akong nakita nga kon dili kaayo nako hatagan og bili ang akong pakigrelasyon uban sa Dios ug sa dihang maora og walay diosnong dalunggan nga naminaw ug walay diosnong tingog nga mamulong, nga ako layo ra gay[o]d kaayo. Kon akong isubsob ang akong kaugalingon sa mga kasulatan ang gilay-on magkaduol ug ang pagka-espirituhanon mobalik” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Spencer W. Kimball [2006], 84). Kon ako maningkamot nga magpakabuhi nga adunay gugma ug pagtahod ug dili dayon masuko, makadapit kana sa Espiritu Santo sa paghatag og giya.

Ang tanan mahimong makabaton niana nga matang sa giya kon sila maningkamot sa pagpaminaw Kaniya, magtinguha sa pagdawat og mga tubag gikan sa Ginoo.

Mga Komentaryo
0