How do you #HearHim? Elder Dieter F. Uchtdorf says love is a bridge that connects him to the Savior Jesus Christ
Blog

Ako “Naminaw Kaniya” pinaagi sa Pagbati sa Iyang Gugma alang Kanako

Kon kita mosunod sa pagdapit nga maminaw sa tingog sa Manluluwas diha sa atong mga kinabuhi, walay rason nga mahadlok sa umaabot. Kanunay adunay paglaom tungod ni Jesukristo. Siya mag-uban kanato ug maggiya kanato diha sa atong labing malisod nga mga panahon samtang kita naningkamot sa pagpaminaw Kaniya.

Isip usa ka gamay nga bata nga nagpuyo sa Silangang Germany, ako dihay dako nga pribilehiyo nga nasangonan sa pagbomba og hangin ngadto sa among organo sa panahon sa among mga miting sa Simbahan. Niadtong panahona, ang mga organo dili elektrik ug gikinahanglan nga ang hangin kinamoton sa pagbomba ngadto sa mga tubo. Akong nahinumduman nga mga 10 anyos ang panuigon ug matinguhaong nagtan-aw sa konduktor (sa musika) alang sa mga senyas kon kinahanglan ko bang bombahan og mas kusog o mas hinay. Samtang ang kongregasyon nanganta sa atong gimahal nga mga himno sa Pagpahiuli, ako mibomba uban sa tibuok kong kusog aron ang organo dili mahutdan og hangin.

Dihay dugang nga kaayohan nga miabot gikan niini nga buluhaton: ako milingkod sa usa ka lingkuranan nga naghatag og dakong panan-aw sa usa ka gikoloran nga bildong bintana nga nagpanindot sa atubangang bahin sa chapel. Ang gikoloran nga bildo naghulagway sa Unang Panan-awon, diin si Joseph Smith nagluhod diha sa Sagradong Kakahoyan, naghangad ngadto sa langit ug ngadto sa usa ka dakong haligi sa kahayag. Nakakita niini nga bintana nga anaa ang atong Langitnong Amahan ug ang Iyang Anak, si Jesukristo, mihatag kanako og daklit nga pagtan-aw kon unsa ang bation nga makapaminaw Kaniya. Ania, ako, usa ka gamay nga batang lalaki human sa Ikaduhang Gubat sa Tibuok Kalibutan sa Germany, ug bisan pa niana gibati ko ang kalabing duol ngadto sa atong Manluluwas, si Jesukristo.

Ako Naminaw Kaniya pinaagi sa Pagbati sa Gugma sa Manluluwas alang Kanako

Samtang ako naghunahuna niana nga kasinatian ug sa dili maihap nga ubang mga kasinatian sa akong kinabuhi, akong naamguhan nga ang akong labing personal nga kasinatian sa pagpaminaw sa tingog sa Ginoo miabot sa dihang ako naghunahuna mahitungod sa unsa nako kamahal ang Manluluwas ug, agi og resulta, gibati ang Iyang gugma alang kanako.

Kini nga gugma nagmugna og koneksyon––nag-abli kini og pultahan––nga nagtugot kanako sa pagbati sa gahom sa Espiritu Santo. Sa kalit, dayon akong napaminaw ang Iyang tingog tungod kay ako anaa niana nga tulay nga giablihan pinaagi sa gugma sa Manluluwas alang kanako ug sa akong gugma alang Kaniya. Sa kasagaran, ang mga butang moabut sa akong hunahuna nga akong napaminaw o gibati kaniadto. Sa paglabay sa panahon, akong nakat-onan nga kon ako dili mobati og pagkamapasalamaton, niana ako makigbisog nga makapaminaw sa Iyang tingog. Apan kon ako makahimo sa pag-ila sa tanan nga gihatag sa Ginoo kanako, mapaminaw ko og mas klaro ang Iyang tingog.

Nakita ko kini sa akong propesyonal nga kinabuhi ingon man sa akong kinabuhi sa pamilya. Dihay mga higayon isip usa ka bata, isip usa ka tinedyer, ug isip usa ka hamtong sa dihang ako misinati og kadiyot nga mga panahon nga ako wala mahibalo kon unsa ang buhaton. Busa mangita ako og hilom nga dapit sa pagkonektar ngadto sa Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak, si Jesukristo, pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo. Dayon, sa kalit, usa ka dagayday sa mga tubag moabut ngari kanako nga mitabang kanako sa pag-atubang sa akong sitwasyon.

Ako adunay sama nga kasinatian karon isip usa ka Apostol ni Ginoong Jesukristo. Ang uban nangutana kanako, “Ang Ginoo ba nakigsulti kanimo sa tanang panahon?” Akong gitubag nga Siya nakigsulti ngari kanako sa samang paagi nga Siya nakigsulti kanako sa tibuok nakong kinabuhi––pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo. Ug akong nakat-onan nga sa panahon nga ako mopunting diha sa gugma nga Siya aduna alang kanako ug sa akong gugma alang Kaniya nga ako makapaminaw Kaniya. Kini nga proseso nagdala kanako ngadto sa mga tubag ug mga balos gikan Kaniya, nga akong gikinahanglan sa akong tibuok nga kinabuhi.

Ako “Naminaw Kaniya” sa Tanang Pinulongan

Ingon nga daghan kaninyo ang nahibalo, ang German mao ang akong nitibong pinulongan. Isip usa ka batang lalaki, nakakat-on usab ako og Russian, nga mao ang akong unang langyaw nga pinulongan. Sa kadugayan, sa dihang nahimo akong piloto, akong nahibaloan nga gikinahanglan makakat-on ako og Iningles. Sa panimalay, si Harriet og ako nagsulti og German. Ang among mga pag-ampo sa German. Daghan sa among mga apo nagsulti usab og German. Apan sa among mga apo sa tuhod ug ang mga asawa sa among mga apo, kinahanglan kaming mosulti og Iningles. Ug, sa tinuod, ang akong mga buluhaton sa Simbahan nagkinahanglan kanako sa pagsulti sa Iningles.

Unsa ang akong nakat-onan mao nga akong gibati ug napaminaw ang tingog sa Ginoo sa bisan unsa nga pinulongan. Ang tingog sa Ginoo molapas sa pinulongan nga atong gisulti. Bisan tuod kasagaran ako nag-ampo sa German, wala ako mahibalo kon ang tubag moabut ba sa German, apan kini moabut ngari kanako. Ug kon ako mag-ampo sa Iningles, ang mga tubag moabot usab.

Ako Naminaw Kaniya pinaagi sa Pag-ambit sa Sakramento

Atol sa pandimya sa Covid-19, ako dihay talagsaong oportunidad sa pagpanalangin sa sakrament diha sa akong kaugalingong panimalay, sama sa nasinati sa daghan kaninyo. Kini nga kasinatian nagdala og dako, nindot kaayo, ug init nga pagbati sa pasalamat nga sa hingpit nagbuntog kanako. Kini nga pagpasalamat nag-abli sa pultahan ngadto sa usa ka luna diin ako nakapaminaw Kaniya sa mas klaro nga paagi.

Samtang ako naglingkod didto, nagpanalangin ug nag-ambit sa sakramento, akong gibati nga nabitad ngadto sa Manluluwas ug ako namalandong kon unsa ang Iyang kahulogan ngari kanako. Akong naamgohan nga pinaagi Kaniya, pinaagi sa Iyang maloloy-on ug talagsaong gasa, ako nakasinati og kapasayloan sa akong tanang mga kakulangan. Akong nakat-onan nga kini mga panahon nga sa tinuod ako naminaw Kaniya. Nagtudlo ang Espiritu kanako kon unsa ang kinahanglan kong buhaton ug unsa ang kinahanglan ko nga usbon sa akong kinabuhi. Kining kadiyot nga mga panahon nahimong sagrado kaayo alang ni Harriet ug kanako.

Tibuok Kinabuhi nga Panalangin

Sa akong kinabuhi, nakasugakod ako sa Ikaduhang Gubat sa Tibuok Kalibutan. Nakasugakod ako sa pagkabahin sa Germany. Kaduha ako nga nahimong refugee. Apan sa tanan ngadto niini, ako misalig diha sa akong lig-on nga pagtuo nga adunay usa ka Dios sa langit, adunay Jesukristo, adunay usa ka Espiritu Santo, ug adunay usa ka gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo.

Kon kita mosunod sa pagdapit nga maminaw sa tingog sa Manluluwas diha sa atong mga kinabuhi, walay rason nga mahadlok sa umaabot. Kanunay adunay paglaom tungod ni Jesukristo. Siya mag-uban kanato ug maggiya kanato diha sa atong labing malisod nga mga panahon samtang kita naningkamot sa pagpaminaw Kaniya.

Mga Komentaryo
0