How do you #HearHim? Elder Dale G. Renlund says that when life gets busy, private acts of personal devotion allow him to better understand promptings of the Spirit.
Blog

Giunsa Nako Pagpaminaw Kaniya pinaagi sa Personal nga Pagtuon ug Pag-ampo

Ang matag usa kanato nagkinahanglan sa pagpangamuyo alang sa personal nga pagpadayag ug dayon sa paglihok niini. Ug sa diha-diha nga atong madawat kana nga pagpadayag, niana atong mahibaloan kon unsa ang buhaton. Ang pagpadayag nga atong madawat sa kanunay itukod ug suportahan pinaagi sa mga kasulatan, pinaagi sa mga pulong sa buhing mga propeta, ug pinaagi sa mga paggiya nga atong madawat gikan sa atong lokal nga mga lider. Apan sulod nianang kinatibuk-ang kahulugan adunay daghan kaayong lain-laing paagi nga ang Dios modasig kanato kabahin kon sa unsang paagi kita kinahanglan nga mopuyo sa atong mga kinabuhi.

Pinaagi sa malisud nga mga hagit sa akong kinabuhi, akong nakat-onan ang importanting leksyon mahitungod sa akong kaugalingon: ang akong unang pag-aghat usahay mao ang paghunong gikan sa personal, pribado nga mga lihok sa debosyon nga nagpabilin kanako nga nakonektar ngadto sa langit. Ug gani akong nakat-onan nga kini mao ang panahon nga, kay sa magpasayon, kinahanglan nga akong unahon ug buhaton ang akong labing mahimo nga mapadayon ang pagpaningkamot sa giya sa Ginoo. Gusto ko nga mopakigbahin og pipila ka makapausab sa kinabuhi nga mga kasinatian gikan sa akong sayo nga kinabuhi sa pamilya nga mitabang og tudlo kanako niini nga leksyon.

Usa ka Pasalamat nga Pag-ampo alang sa Gahum sa Pagkapari

Sayo sa among kaminyoon, ang akong asawa, si Ruth, nasakit og kanser. Naguba ang among kinabuhi. Alang kanako, kadto mao ang panahon nga ingon og ang kalangitan gisirhan. Dili ako makamao kon unsaon pag-amuma sa among 14 ka bulan ang panuigon nga batang babaye, si Ashley. Dili ako makamao unsaon siya pagpakaon. Usahay pakan-on ko siya og ice cream og softdrinks. Naglisod ako sa pag-ampo, tungod kay daghan kaayo sa among mga damgo naguba ug naguol kaayo ako mahitungod ni Ruth.

Sa dihang mipauli si Ruth sa panimalay gikan sa ospital human sa iyang unang pagtambal, luya kaayo siya nga mihigda lamang siya sa katre. Kami adunay sumbanan sa among dungan nga pag-ampo magabii. Usa ako ka talawan ug gitawag ko siya sa pag-ampo niana nga gabii. Dili gayud nako kalimtan ang mga pulong nga iyang gisulti: “Among Langitnong Amahan, nagpasalamat kami Kanimo alang sa gahum sa pagkapari nga naghimo niini nga posible nga bisan unsa ang mahitabo, kami magkauban sa kahangturan.”

Kini ingon og ang kisami miliki. Ang Espiritu mipuno sa kwarto. Gikan sa akong pagbati nga ingon og gisirhan ang mga kalangitan ngadto sa pagbati nga kini ingon og abli og dako kaayo, nagpuno kanamo sa kalinaw, hingpit nga kalipay, ug kahupay.

Pagpakaon sa Among mga Kaugalingon sa Espirituhanong Paagi

Kana nga kasinatian, ug daghan pang uban, mitudlo kanako mahitungod sa importansya sa pagpakaon sa akong kaugalingon sa espirituhanong paagi. Kon ako nagkalisod ug nagkapuliki, kinahanglan nga akong unahon ug buhaton ang akong labing maayo nga makadawat og personal nga pagpadayag. Kadto mao ang mga panahon nga ako labing nagkinahanglan sa tabang sa langit sa pagtino sa akong mga prayoridad.

Ako dihay kasinatian niini atol sa akong pagpraktis sa pagka-doctor diha sa ospital. Ang akong pagpraktis hilabihan ka nagkapuliki og makakapoy. Usa ka Dominggo, nahibalo ako nga kon magdali ako sa pagpauli gikan sa trabaho, makakuyog ako ni Ruth ug ni Ashley ngadto sa simbahan. Mibiya sila sa mga alas 2:00 sa hapon padulong ngadto sa among ward nga magsugod sa alas 2:30. Apan, hinoon, gituyo nako ang paglangay sa pagpauli sa panimalay gikan sa trabaho. Niana nga paagi, molakaw lamang ako pauli ug matulog og kadiyot. Ug gihimo ko kana.

Apan sa dihang miabut ako sa panimalay ug mihigda, dili ako makatulog. Naamgohan ko nga ang pagpamatuod ug kadasig nga kanunay kabahin kanako wala na diha. Nahinumdoman ko nga mibangon sa sopa, miluhod, nangamuyo alang sa kapasayloan, ug misaad nga ako mag-usab.

Sa sunod nga adlaw, midala ako og kopya sa Basahon ni Mormon nga gitagik ang tabon sa humok nga papel ngadto sa ospital aron ako makabasa sa mga kasulatan kada adlaw, bisan unsa pa ang mahitabo. Ug sa ubang mga adlaw kini dili kaayo daghan––apan kada adlaw ako nagbasa og gamay. Mihimo ako og lista sa mga butang nga akong buhaton, lakip ang pag-ampo sa dili mominos og kaduha sa usa ka adlaw ug sa pagsimba kon gitugot sa akong iskedyul. Ug unya sulod sa duha lamang ka semana, kana nga kadasig ug kainit sa akong pagpamatuod mibalik. Nangurog ako sa kahadlok sa paghunahuna kon unsa kaha unta ang mahitabo kon mipadayon ako sa dili pagsimba––kon ako nakatulog ug nakakaplag og hingpit nga kalipay sa dili pagsimba. Nagtuo ako nga ang among mga kinabuhi unta lahi gyud kaayo.

Giunsa Nako Pagpaminaw Kaniya Adlaw-adlaw

Sa akong adlaw-adlaw nga kinabuhi, akong nadiskobrehan nga labing mapaminaw ko Siya kon ako adunay gihimo nga pangutana. Ug mas klaro nakong mapaminaw kon kana nga pangutana usa ka oo-o-dili nga pangutana ug mas gipili ko ang gitinguha nga tubag kay sa lain. Sa kasagaran labing klaro ang pagpaminaw ko Kaniya kon ang tubag dili––kon kini “Ayaw kana buhata” o “Dili, dili kana ang husto nga direksyon.”

Ang mga tubag nga akong madawat sa kanunay mga mubo, daklit nga mga pahayag, sukwahi sa usa ka butang nga may taas nga pagpasabut. Ako tagsa kaayo, kon ugaling man, makakuha og taas nga pagpasabut sa bisan unsa nga mga butang diin akong madungog ang Espiritu Santo nga naghagawhaw ngari kanako. Kini sa kasagaran mubo lamang, daklit ug deretso sa punto––kini usa ka pagbati o panghunahuna. Kini usahay usa ka tingog, apan usa kini nga sa kanunay malinawon, hinay, ug mapasaligon.

Ang laing butang nga nagtabang kanako sa pagpaminaw Kaninya mao ang akong pagka-nakapunting diha sa laing tawo––kon ako adunay pangutana nga kalabot kon sa unsang paagi ako makatabang sa laing tawo. Nakat-onan ko usab nga kinahanglang dili gayod nimo sumpoon ang maayong hunahuna. Kasagaran kon moabot ang usa ka maayong hunahuna mahitungod sa paghimo og butang nga mabination, ako nakakat-on sa pagbuhat lamang niini. Ug nahitabo nga kini usa dinasig nga hunahuna.

Usa ka Labing Importanting Leksyon alang Kanatong Tanan

Sa dihang una nakong nadunggan nga ang malukpanong tema sa Simbahan sa 2020 mao ang “Paminaw Kaniya,” diha-diha dayon ako naghunahuna nga ang labing importanting butang nga ang tanan kanato makakat-on kon unsaon sa pagbuhat mao ang pagpaminaw sa atong Langitnong Amahan ug ni Jesukristo nga nagsulti ngari kanato pinaagi sa Espiritu Santo.

Ako nagtuo nga ang Santiago 1:5 mas importante karon kay sukad masukad. Kini mabasa “Kon aduna man kaninyoy nakulangan og kaalam, papangayoa siya sa Dios, nga nagapanghatag ngadto sa tanang mga tawo sa madagayaon gayud, ug sa walay pagpamoyboy, ug kini igahatag kaniya.”

Sa panahon sa COVID-19, kita anaa sa talagsaong sitwasyon. Walay basahon sa lagda alang sa paglawig niining mahagitong mga panahon. Ang matag usa kanato nagkinahanglan sa pagpangamuyo alang sa personal nga pagpadayag ug dayon sa paglihok niini. Ug sa diha-diha nga atong madawat kana nga pagpadayag, niana atong mahibaloan kon unsa ang buhaton. Ang pagpadyag nga atong madawat sa kanunay itukod ug suportahan pinaagi sa mga kasulatan, pinaagi sa mga pulong sa buhing mga propeta, ug pinaagi sa mga paggiya nga atong madawat gikan sa atong lokal nga mga lider. Apan sulod nianang kinatibuk-ang kahulugan adunay daghan kaayong lain-laing paagi nga ang Dios modasig kanato kabahin kon sa unsang paagi kita kinahanglan nga mopuyo sa atong mga kinabuhi.

Ako nagtuo nga ang personal nga pagpadayag wala sukad mahimong mas importante alang sa atong mga kinabuhi kay sa 2020. Ako manghinaot nga ang matag usa kanato makabaton og personal nga mapadayaganong mga kasinatian niining tuiga nga magtudlo kanato kon unsaon sa pagpaminaw Kaniya.

Mga Komentaryo
0