Tokoniʻi Kimautolu Ke Toe Lelei Ange

  • Kātaki ʻo tuku muʻa ha miniti ʻe 2-3 pe tolu ke ke fakamatalaʻi mai ʻa e ngaahi meʻa kuó ke aʻusia ʻi hoʻo fakaʻaongaʻi he ʻahó ni e ngaluope ko ʻení. Kapau ne ʻi ai ha palopalema pe ko ha toe fakamatala ʻo kau ki he pēsí ni, ngāue ʻaki e “Do you have feedback?” ʻoku ʻi lalo he peesi takitaha.